راه اندازی ویندوز سرور ۲۰۰۸ (fa-IR)

راه اندازی ویندوز سرور ۲۰۰۸ (fa-IR)

قبل از آنکه شما برای اولین بار بخواهید ویندوز سرور ۲۰۰۸ را راه اندازی کنید، شما باید قبل از این کار آماده سازی کنید. وقتی شما یک دومین ویندوز سرور ۲۰۰۸ را برای اولین بار در یک forest که ویندوز سرور ۲۰۰۰ یا ویندوز سرور ۲۰۰۳ میباشد اینستال میکنید، شما باید با استفاده از Adprep ، Schema مربوط به forest را قبل از اینستال کردن دومین کنترولر ویندوز سرور ۲۰۰۸، آماده سازی کنید. اما شما زمانی که یک دومین ویندوز سرور ۲۰۰۸ را در یک forest که ویندوز سرور ۲۰۰۸ میباشد اینستال میکنید، احتیاج به این کار ندارید .

بعد از اینکه شما schema مربوط به forest را آماده سازی کردید، شما باید چک کنید که رول domain naming master روی یک دومین کنترولر که ویندوز سرور ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۸ است، میباشد. حال باید schema مربوط به دومین ای که میخواهید در آن دومین کنترولر ویندوز سرور ۲۰۰۸ را وارد کنید، آماده سازی شود .

ویندوز سرور ۲۰۰۸ از دو حالت دومین کنترولر نوشتنی writable و خواندنی read-only پشتیبانی میکند. اگر در نظر دارید که RODC را در forest اینستال کنید، شما احتیاج دارید که forest را نیز برای RODC آماده سازی کنید .

شما میتوانید یک forest را با مراحل زیر بطور کامل آماده سازی کنید :

روی دومین کنترولری که روی آن رول schema master است با اکانتی که عضو گروه های Enterprise Admins و Schema Admins میباشد، لاگان کنید، در ضمن این اکانت همچین باید عضو گروه Domain Admins مربوط به آن دومین نیز باشد .

DVD ویندوز سرور ۲۰۰۸ را در DVD drive قرار دهید .

روی کنسول داس Command Prompt کلیک سمت راست ماس کرده و با مد Run As Administrator باز کنید .

این فرمان را تایپ کرده D:\sources\adprep\adprep /forestprep و سپس کلید Enter را فشار دهید. در اینجا درایو D مربوط به درایو DVD میباشد .

اگر در نظر دارید که در هر دومین داخل forest ، RODC اینستال کنید، این فرمان را تایپ کرده D:\sources\adprep\adprep /rodcprep و سپس کلید Enter را فشار دهید. در اینجا درایو D مربوط به درایو DVD میباشد .

صبر کنید تا عملیات تمام شود، سپس صبر کنید تا تغییرات در سراسر forest ، قبل از آنکه دومین ها را برای دومین کنترولر ویندوز سرور ۲۰۰۸ آماده کنید، replicate شود .

توجه: برخلاف فرمان adprep /forestprep که باید حتما بر روی رول schema master اجرا شود، شما میتوانید فرمان adprep /rodcprep را روی هر دومین کنترولر در forest اجرا کنید. اگر به شما یک پیغام نشان داده شد که گفته شده همه application partitions ها به روز رسانی نشده است، شما باید دوباره فرمان adprep /rodcprep را اجرا کنید .

شما میتوانید یک دومین Domain را با مراحل زیر بطور کامل آماده سازی کنید :

روی دومین کنترولری که روی آن رول infrastructure master است با اکانتی که عضو گروه Domain Admins میباشد، لاگان کنید .

ویندوز سرور ۲۰۰۸ را در DVD drive قرار دهید .

روی کنسول داس Command Prompt کلیک سمت راست ماس کرده و با مد Run As Administrator باز کنید .

این فرمان را تایپ کرده D:\sources\adprep\adprep /domainprep و سپس کلید Enter را فشار دهید. در اینجا درایو D مربوط به درایو DVD میباشد .

صبر کنید تا عملیات تمام شود، سپس صبر کنید تا تغییرات replicate شود، قبل از آنکه در دومین ها را دومین کنترولر ویندوز سرور ۲۰۰۸ اینستال کنید .

کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 8 and 8 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)