PowerShell’a można wykorzystywać przy użyciu dwóch różnych rozwiązań. Jednym z nich jest tekstowa konsola (powershell.exe), natomiast drugim środowisko graficzne PowerShell ISE. Dodatkowo istnieje również kilka innych powłok zbudowany przez firmy trzecie lub poprzez działaczy społecznych. Dokumentację dotyczącą tworzenia własnego środowiska  można znaleźć tutaj.

Konsola Powershell

Narzędzie powerShell.exe jest domyślną konsolą używaną do obsługi języka PowerShell. Używa standardowego hosta okna konsoli (Windows Console Host, conhost.exe) wykorzystywanego również przez cmd.exe, co pozwala na dziedziczenie niektórych cech i problemów zawartych w starszej wersji konsoli. Sama powłoka pozwala na dostosowanie niektórych jej elementów takich jak np. czcionki, wielkość tekstu oraz okna czy rozmiar bufora. Jeżeli jest włączony tryb szybkiej edycji  (Quick Edit mode) można wówczas łatwiej używać schowka. Wystarczy np. zaznaczyć intersujący nas fragment i kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby skopiować go, ponowne kliknięcie prawym przyciskiem myszy spowoduje wklejenie skopiowanego tekstu ze schowka. Konsolę powershell.exe można wykorzystywać nie tylko do interaktywnej pracy, ale również przy jej pomocy możemy wykonywać skrypty PowerShell’a zapisane w formie plików ps1. Sam proces powershell.exe może być uruchamiany z różnymi argumentami, o których możemy dowiedzieć się poprzez wywołanie pomocy powershell.exe /?.
Standardowa linia poleceń cms.exe, może wywoływać skrypty PowerShella w następujący sposób:
PowerShell script.ps1
PowerShell -NoProfile -NonInteractive -WindowStyle Hydden -File c:\scripts\script.ps1
PowerShell -ExecutionPolicy Unrestricted -Command c:\scripts\script.ps1

PowerShell ISE

PowerShell ISE (PowerShell Integrated Scripting Environment) jest konfigurowalnym oraz rozszerzalnym środowiskiem dla języka PowerShell. Dostępny jest od wersji PowerShell’a 2.0. W systemach Windows Server 2008R2 dostępne jest ono jako oddzielny dodatek, który nie jest domyślnie instalowany. PowerShell ISE nie jest dostępny w systemach Windows Server 2008R2 w wersji Core. PowerShell v2 do pracy wymaga .NET Framework 2.0 wraz z Service Pack 1, natomiast aby korzystać z PowerShell ISE konieczne jest doinstalowanie .NET Framework 3.5.
Domyślnie okno PowerShell ISE składa się z trzech części: okna skryptu, okna poleceń oraz okna wyjściowego. Elementy te można konfigurować wg. własnego uznania.

Windows PowerShell ISE

Do podstawowych cech PowerShell ISE należą: kolorowanie składni, możliwość edytowania i wykonywania kodu w tym samym oknie czy pełna obsługa kodowania Unicode. Narzędzie to nie pozwala na korzystanie z aplikacji konsolowych pracujących w trybie interaktywnym, jak np. netsh.exe czy diskpart.exe.

Zdalny klient PowerShella

PowerShell umożliwia również zdalne wykonywanie cmdletów przy użyciu np. Enter-PSSession czy Invoke-Command, następnie zdalny host odbiera polecenie i próbuje je wykonać na zdalnej maszynie. Ostatecznie wynik wykonanej operacji jest przesyłany z powrotem do konsoli PowerShella, z której został wywołany w formie uporządkowanych danych.

Rozwiązania klienckie PowerShella firm trzecich

Istnieje także wiele innych niezależnych edytorów oraz konsol PowerShell’a (zazwyczaj zintegrowanych w jedną aplikację).

Inne języki