فصل سوم: راه اندازی دومین کنترولرهای نوشتنی Writable Domain Controllers – RWDC (fa-IR)

فصل سوم: راه اندازی دومین کنترولرهای نوشتنی Writable Domain Controllers – RWDC (fa-IR)

فصل سوم: راه اندازی دومین کنترولرهای نوشتنی Writable Domain Controllers – RWDC

در این فصل، من تکنیکها و راهنمایی هایی که برای اضافه کردن یا حذف کردن دومین کنترولر استفاده میشود را به شما ارائه میدهم. پس از راه اندازی اولین دومین کنترولر مربوط به یک دومین، شما یک دومین کنترولر اضافی برای افزایش تحمل خطا و بهبود بهره وری عملیاتی، راه اندازی میکنید. همانطور که شما یک سرور را به عنوان دومین کنترولر با اینستال کردن ایجاد میکنید، شما با حذف ، دومین کنترولر را از سرویس خارج میکنید (به حالت یک سرور نرمال بدون داشتن تبدیل میکنید)، بعد از این کار شما میتوانید آن را از مدار خارج کنید و یا به عنوان یک سرور (چون ویندوز سرور روی آن است) استفاده کنید .کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 6 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)