اضافه کردن دومین کنترولر نوشتنی با استفاده از Answer Files یا فرامین (fa-IR)

اضافه کردن دومین کنترولر نوشتنی با استفاده از Answer Files یا فرامین (fa-IR)

اضافه کردن دومین کنترولر نوشتنی با استفاده از Answer Files یا فرامین

 

روی سرور برای اینستال کردن ویندوز سرور ۲۰۰۸ به صورت Full یا Core ، شما میتوانید دومین کنترولرهای جدید را با استفاده از اینستال unattended یا فرمان command اضافه کنید. شما باید با اکانتی که عضو گروه Domain Admins در دومین لاگان کرده باشید.

با روش unattended برای اینستال کردن، شما باید در ابتدا یک فایل پاسخ answer file آماده کنید که در آن مقادیر تنظیمات گنجانده شده باشد. شما میتوانید با استفاده از مراحل زیر ایجاد کنید :

Notepad یا هر برنامه ای که میتواند text را ادیت کند را باز کنید .

اگر شما میخواهید در داخل answer file توضیحاتی comments بنویسید، در ابتدای هر خط توضیح از نقطه و ویرگول semicolon (;) استفاده میکنید. هر خطی که ابتدا با نقطه و ویرگول semicolon (;) آغاز شود به عنوان توضیح comment شناخته میشود .

در اولین خط [DCINSTALL ] را تایپ کنید .

این ورودی ها را وارد کنید، هر ورودی در یک خط باشد :

ReplicaOrNewDomain=Replica

ReplicaDomainDNSName=FQDNOfDCDomain

SiteName=SiteName

InstallDNS=Yes

ConfirmGc=Yes

CreateDNSDelegation=Yes

UserDomain=DomainOfAdminAccount

UserName=AdminAccountInDomainOfDC

Password=*

ReplicationSourceDC=SoureDCName

DatabasePath="LocalDatabasePath"

LogPath="LocalLogPath"

SYSVOLPath="LocalSysVolPath"

SafeModeAdminPassword=

RebootOnCompletion=Yes

توجه: مقادیری که شما باید مشخص کنید، به صورت ضخیم bold نشان داده شده است. اگر شما نمیخواهید پسورد را داخل فایل بنویسید، شما میتوانید برای پسورد ستاره Asterisk (*) ست کنید. وقتی شما Dcpromo را اجرا کنید و آغاز به تجزیه و تحلیل کند، از شما پسورد را درخواست میکند.

تیپ: مقدار SafeModeAdminPassword همان پسورد مد Directory Services Restore Mode در answer file میباشد. اگر شما نمیخواهید که پسورد را داخل فایل قرار دهید، شما میتوانید پسورد را حذف کنید. اما به هر حال شما نیاز دارید که از پارامتر SafeModeAdminPassword / فرمان بعدا استفاده کنید که، زمانی Dcpromo که آغاز به اینستال unattended میکند.

اگر میخواهید دومین کنترولر، به عنوان یک سرور DNS نیز باشد و عمل کند، فرمان زیر را اضافه کنید:

InstallDNS=yes

اگر میخواهید دومین کنترولر، به عنوان یک سرور گلوبال کاتالوگ Global Catalog نیز باشد و عمل کند، فرمان زیر را اضافه کنید:

ConfirmGC=yes

اگر شما از روی media اینستال میکنید، شما میتوانید مسیر media را با استفاده از فرمان زیر اضافه کنید:

ReplicationSourcePath=FolderPathToMedia

فایل پاسخ answer file را با فرمت .txt ذخیره کنید و جایی قرار دهید که بتوانید از سرور مورد نظر به آن دسترسی داشته باشید .

در زیر یک مثال کامل را میبینید :

; Replica DC promotion

[DCInstall]

ReplicaOrNewDomain=Replica

ReplicaDomainDNSName=cpandl.com

SiteName=LA-First-Site

InstallDNS=Yes

ConfirmGc=Yes

CreateDNSDelegation=No

UserDomain=cpandl.com

UserName=cpandl.com\williams

Password=*

ReplicationSourceDC=CorpServer65.cpandl.com

DatabasePath="D:\Windows\NTDS"

LogPath="D:\Windows\NTDS"

SYSVOLPath="D:\Windows\SYSVOL"

; Set SafeModeAdminPassword later

SafeModeAdminPassword=

; Run-time flags (optional)

RebootOnCompletion=Yes

وقتی فایل پاسخ answer file را ایجاد کردید، میتوانید از فرمان زیر برای آغاز اینستال unattended استفاده کنید :

"dcpromo /unattend:"PathToAnswerFile

بطور مثال، فایل پاسخ answer file به نام newdc.txt و در مسیر C:\data میباشد، که فرمان به صورت زیر میشود :

dcpromo /unattend:”C:\data\newdc.txt

با استفاده از فرمان، شما میتوانید یک دومین کنترولر را به دومین با فرمان زیر اضافه کنید :

dcpromo /unattend

/ReplicaOrNewDomain:Replica

/ReplicaDomainDNSName:FQDNOfDCDomain

/SiteName:SiteName

/InstallDNS:Yes

/ConfirmGc:Yes

/CreateDNSDelegation:Yes

/UserDomain:DomainOfAdminAccount

/UserName:AdminAccountInDomainOfDC

/Password:"Password"

/ReplicationSourceDC:SoureDCName

/DatabasePath:"LocalDatabasePath"

/LogPath:"LocalLogPath"

/SYSVOLPath:"LocalSysVolPath"

/SafeModeAdminPassword:"Password"

/RebootOnCompletion:Yes

اگر شما از روی media اینستال میکنید، شما میتوانید مسیر media را با استفاده از فرمان زیر اضافه کنید:

/ReplicationSourcePath=FolderPathToMedia

وقتی اینستال unattended یا فرمان به صورت کامل تمام شد، Dcpromo با یک کد return code برگشت خارج میشود . یک کد بازگشت return code از 1 تا 10 موفقیت را نشان میدهد. یک کد بازگشت return code از 11 تا 100 شکست یا ناموفق بودن را نشان میدهد. متن خطا را یادداشت کنید تا در صورت لزوم اقدام مناسبی را انجام دهید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 5 and 2 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)