خارج کردن از سرویس دومین کنترولرها (fa-IR)

خارج کردن از سرویس دومین کنترولرها (fa-IR)

خارج کردن از سرویس دومین کنترولرها

 

زمانی که دیگر شما به یک دومین کنترولر احتیاج ندارید، میتوانید آن را متوقف یا ساکن decommission و حذف از سرویس کنید. اجرای ویزارد اینستال سرویس دومین اکتیو دایرکتوری Dcpromo.exe بر روی دومین کنترولر، به شما اجازه میدهد سرویس دومین اکتیو دایرکتوری را حذف کنید و دومین کنترولر را برگردانید demote و تبدیل به یک سرور معمولی تک stand-alone server یا سرور عضو member server کنید .

فرایند حذف یک دومین کنترولر اضافی additional domain controller در مقایسه با حذف آخرین دومین کنترولر last domain controller متفاوت است. اگر آخرین دومین کنترولر در دومین باشد، تبدیل به یک سرور تک stand-alone server در workgroup میشود. در غیر اینصورت، اگر دومین کنترولرهای دیگر در دومین وجود داشته باشند، تبدیل به یک سرور عضو member server در آن دومین میشود .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 2 and 4 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: farsi display problem

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (3 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: farsi display problem

  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (3 items)