การแก้ไขปัญหา netdom.exe จาก Windows 2008 R2 ไปยัง Windows 7 แล้ว Access Denied. (th-TH)

การแก้ไขปัญหา netdom.exe จาก Windows 2008 R2 ไปยัง Windows 7 แล้ว Access Denied. (th-TH)

ปัญหาการใช้ Netdom.exe แล้วเกิด Access Denied.                        
                ผู้ดูแลระบบที่ต้องการลดภาระงานในการ Join Computer เข้าสู่ระบบ Domain มักจะนิยมใช้คำสั่ง Netdom.exe จาก Active Directory Server เพื่อสั่งให้เครื่อง Client ปลายทาง 
ทำการ Join เข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติ และมันสามารถใช้ได้ดีกับเครื่อง Client ที่ติดตั้ง Windows XP 

                หลังจากการมาของ Windows 7 ทำให้มีการตั้งค่า Default Security เพิ่มมากขึ้น การใช้ Remote Join Domain ด้วย Netdom.exe ก็จะเกิดปัญหา Access Denied ดังรูปการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เงื่อนไขในการใช้ Remote Join Domain ด้วย Netdom Command สำหรับ Windows 7

  1. ที่เครื่อง Windows 7 ให้เปิด Port 135, 139 และ Network Discovery (NB-Name-In) ง่ายที่สุดคือปิด Firewall ชั่วคราว


2. ที่เครื่อง Windows 7 ต้อง Enable User Local Administrator และตั้งค่า Password ของ Local Administrator เพื่อใช้งานชั่วคราวด้วยครับ3. หลังจากนั้นก็สามารถใช้คำสั่ง Netdom.exe ทำการสั่ง Remote Join Domain ได้ตามปกติ

รูปแบบตัวอย่างคำสั่ง 
netdom.exe join W7-02 /domain:demo.local /UserO:administrator /PasswordO:* /UserD:demo\Administrator /PasswordD:* /REBoot:54. ที่เครื่อง Windows 7 ปลายทางก็จะมีข้อความแสดงว่า Join Domain สำเร็จแล้วดังรูปจบวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นของ Netdom.exe แล้ว Access Denied.

Leave a Comment
  • Please add 8 and 4 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Suttipan-Thailand-MVP edited Original. Comment: เพิ่ม TH

Page 1 of 1 (1 items)