حذف آخرین دومین کنترولر (fa-IR)

حذف آخرین دومین کنترولر (fa-IR)

حذف آخرین دومین کنترولر

 

شما میتوانید آخرین دومین کنترولر در یک دومین یا forest را با استفاده از مراحل زیر حذف کنید :

برای آغاز ویزارد اینستال سرویس اکتیو دایرکتوری، Start را کلیک کرده و dcpromo را در جعبه جستجو Search box تایپ میکنیم و سپس کلید Enter را فشار میدهیم.

زمانی که ویزارد آغاز میشود، اگر دومین کنترولر یک سرور گلوبال کاتالوگ باشد، به شما یک پیغام هشدار داده میشود که مطمئن شوید قبل از هر کار سرورهای گلوبال کاتالوگ دیگر در دسترس باشند. OK را کلیک کنید و ادامه دهید.

در صفحه حذف دومین Delete The Domain ، دومین را حذف کنید، زیرا این سرور آخرین دومین کنترولر در دومین استDelete The Domain Because This Server Is The Last Domain Controller In The Domain را انتخاب کنید، همانطور که در شکل ۱۲-۳ نشان داده شده است. سپس Next را کلیک کنید و ادامه دهید. بعد از حذف آخرین دومین کنترولر در یک دومین یا forest ، شما دیگر نمیتوانید دسترسی به دیتای دایرکتوری، اکانتهای اکتیو دایرکتوری یا دیتاهای رمزگزاری شده داشته باشید.

 

شکل ۱۲-۳ مشخص و تایید کنید که میخواهید دومین یا forest را حذف کنید

بقیه مراحل مانند مراحل "حذف دومین کنترولر اضافی  است که قبلا توضیح داده شد. به نکته های زیر توجه کنید :

اگر شما در حال حذف آخرین دومین کنترولر در یک دومین هستید، ویزارد بررسی میکند که هیچ child domain در دومین، قبل از آغاز عملیات وجود نداشته باشد. اگر child domains ها پیدا شوند، حذف اکتیو دایرکتوری با پیغام خطای شما نمیتوانید اکتیو دایرکتوری را حذف کنید، با شکست مواجه خواهد شد .

وقتی دومینی که حذف میشود، یک child domain باشد، ویزارد به یک دومین کنترولر در parent domain اطلاع میدهد که child domain در حال حذف شدن است. برای یک parent domain که در tree خودش میباشد، به یک دومین کنترولر در forest root domain اطلاع داده میشود. به هر حال، شی دومین domain object به tombstone تبدیل میشود و این تغییر با عملیات replication به تمامی دومین کنترلرها ارسال میشود. همچنین شی دومین و اشیاء trust مربوطه از forest حذف میشوند .

به عنوان بخشی از حذف اکتیو دایرکتوری از آخرین دومین کنترولر در یک دومین، تمام اکانتهای دومین domain accounts ، تمام گواهینامه ها certificates و تمام کلیدهای رمزنگاری cryptographic keys را از روی سرور حذف خواهند شد. ویزارد یک دیتای اکانت لوکال SAM و یک اکانت لوکال ادمین local Administrator ایجاد خواهد کرد. سپس نوع اکانت کامپیوتر را به سرور مستقل stand-alone server تبدیل میکند و آن را در یک workgroup جدید قرار میدهد .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

 

Leave a Comment
  • Please add 6 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)