حذف دومین کنترولرها با استفاده از Answer Files یا فرامین (fa-IR)

حذف دومین کنترولرها با استفاده از Answer Files یا فرامین (fa-IR)

حذف دومین کنترولرها با استفاده از Answer Files یا فرامین

 

روی یک سرور که ویندوز سرور ۲۰۰۸ به صورت Full یا Core اینستال شده است، شما میتوانید با با روش یا فرمان دومین کنترولرها را حذف کنید. شما باید با اکانتی که عضو گروه Domain Admins در دومین لاگان کرده باشید.

با روش unattended برای حذف کردن، شما باید در ابتدا یک فایل پاسخ answer file آماده کنید که در آن مقادیر حذف گنجانده شده باشد. شما میتوانید با استفاده از مراحل زیر ایجاد کنید :

Notepad یا هر برنامه ای که میتواند text را ادیت کند را باز کنید .

اگر شما میخواهید در داخل answer file توضیحاتی comments بنویسید، در ابتدای هر خط توضیح از نقطه و ویرگول semicolon (;) استفاده میکنید. هر خطی که ابتدا با نقطه و ویرگول semicolon (;) آغاز شود به عنوان توضیح comment شناخته میشود .

در اولین خط [DCINSTALL ] را تایپ کنید .

این ورودی ها را وارد کنید، هر ورودی در یک خط باشد :

UserName=AdminAccountInDomainOfDC

UserDomain=DomainOfAdminAccount

Password="PasswordOfAdminAccount"

AdministratorPassword=NewLocalAdminPassword

RemoveApplicationPartitions=yes

RetainDCMetadata=No

RemoveDNSDelegation=yes

RebootOnCompletion=yes

 

توجه: مقادیری که شما باید مشخص کنید، به صورت ضخیم bold نشان داده شده است.

اگر اکانتی که برای حذف AD DS استفاده میشود متفاوت با با اکانتی که در parent domain دارای حق ویژه privilege برای حذف DNS delegation است باشد، شما باید اکانتی که دارای این حق ویژه است را با استفاده از پارامترهای زیر برای حذف DNS delegation مشخص کرده و قرار دهید :

DNSDelegationUserName=DelegationAdminAccount

DNSDelegationPassword="Password"

اگر دومین کنترولر میزبان آخرین سرور DNS برای یک یا چند Active Directory–integrated DNS zones باشد، Dcpromo با خطا خارج میشود. برای اینکه شما Dcpromo را مجبور force به ادامه دادن کنید از پارمتر زیر استفاده کنید :

IgnoreIsLastDNSServerForZone=yes

اگر دومین کنترولر آخرین دومین کنترولر در دومین یا forest باشد، Dcpromo با خطا خارج میشود. برای اینکه شما Dcpromo را مجبور force به ادامه دادن کنید از پارمتر زیر استفاده کنید :

IsLastDCInDomain=yes

توجه: اگر در عمل دومین کنترولر دیگری در دومین باشد، Dcpromo با یک خطای عدم تطابق mismatch خارج میشود. بطور معمول این چیزی است که شما میخواهید رخ دهد. اما به هر حال اگر میخواهید Dcpromo را مجبور force به ادامه دادن کنید (اگر آخرین دومین کنترولر باشد) از پارامتر IgnoreIsLastDCInDomainMismatch=Yes استفاده کنید .

وقتی فایل پاسخ answer file را ایجاد کردید، میتوانید از فرمان زیر برای آغاز اینستال unattended استفاده کنید :

 

"dcpromo /unattend:"PathToAnswerFile

بطور مثال، فایل پاسخ answer file به نام removedc.txt و در مسیر C:\data میباشد، که فرمان به صورت زیر میشود :

dcpromo /unattend:”C:\data\removedc.txt

با استفاده از فرمان، شما میتوانید دومین کنترولر در دومین با فرمان زیر حذف  کنید :

dcpromo /unattend

DNSDelegationPassword="Password"

/UserName:AdminAccountInDomainOfDC

/UserDomain:DomainOfAdminAccount

/Password:"PasswordOfAdminAccount"

/AdministratorPassword:NewLocalAdminPassword

/RemoveApplicationPartitions:yes

/RetainDCMetadata:No

/RemoveDNSDelegation:yes

/RebootOnCompletion:yes

 

اگر دومین کنترولر میزبان آخرین سرور DNS برای یک یا چند Active Directory–integrated DNS zones باشد، Dcpromo با خطا خارج میشود. برای اینکه شما Dcpromo را مجبور force به ادامه دادن کنید از پارمتر زیر استفاده کنید :

/IgnoreIsLastDNSServerForZone=yes

اگر دومین کنترولر آخرین دومین کنترولر در دومین یا forest باشد، Dcpromo با خطا خارج میشود. برای اینکه شما Dcpromo را مجبور force به ادامه دادن کنید از پارمتر زیر استفاده کنید :

/IsLastDCInDomain=yes

 

وقتی اینستال unattended یا فرمان به صورت کامل تمام شد، Dcpromo با یک کد return code برگشت خارج میشود . یک کد بازگشت return code از 1 تا 10 موفقیت را نشان میدهد. یک کد بازگشت return code از 11 تا 100 شکست یا ناموفق بودن را نشان میدهد. متن خطا را یادداشت کنید تا در صورت لزوم اقدام مناسبی را انجام دهید .

کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 5 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: added fa-IR title, completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added fa-IR title, completed

  • good job :)

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (3 items)