وادار کردن Forcing به حذف دومین کنترولرها (fa-IR)

وادار کردن Forcing به حذف دومین کنترولرها (fa-IR)

وادار کردن Forcing به حذف دومین کنترولرها

 

یک دومین کنترولر برای demote شدن و حذف کردن سرویس دومین اکتیو دایرکتوری از آن باید در دومین با سایر دومین کنترولرها متصل و ارتباط داشته باشد. اگر یک دومین کنترولر با سایر دومین کنترولرها ارتباط نداشته باشد، فرایند حذف به صورت استاندارد با شکست مواجه میشود و شما نیاز دارید که دومین کنترولر را به دومین متصل کنید و فرایند حذف را دوباره انجام دهید. با این حال در شرایط محدودی، شما نمیخواهید و یا نمیتوانید دومین کنترولر را به دومین متصل کنید و میخواهید به جای اینکار از طریق وادار یا مجبور کردن force دومین کنترولر را حذف کنید.

وادار یا مجبور کردن force حذف یک دومین کنترولر سه بخش دارد :

 

راه اندازی مجدد یک دومین کنترولر در حالت Directory Services Restore Mode

انجام وادار کردن Forcing برای حذف دومین کنترولرها

پاک کردن Metadata در Forest  اکتیو دایرکتوریکتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 4 and 2 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 3. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added new link

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added new link

  • Patris_70 edited Original. Comment: added new link

Page 1 of 1 (4 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added new link

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added new link

  • Patris_70 edited Revision 2. Comment: added new link

  • Patris_70 edited Revision 3. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (4 items)