راه اندازی مجدد یک دومین کنترولر در حالت Directory Services Restore Mode (fa-IR)

راه اندازی مجدد یک دومین کنترولر در حالت Directory Services Restore Mode (fa-IR)

راه اندازی مجدد یک دومین کنترولر در حالت Directory Services Restore Mode

 

قبل از آنکه بخواهید سروریس دومین اکتیو دایرکتوری را به زور force حذف کنید، شما باید دومین کنترولر را با مد Directory Services Restore Mode راه اندازی کنید. راه اندازی با این مد، دومین کنترولر را به مد offline میبرد، این به آن معنا است که قابلیتهای آن مانند یک سرور member میشود و نه مانند یک دومین کنترولر. در طول اینستال کردن سرویس دومین اکتیو دایرکتوری، شما یک پسورد برای لاگان کردن به مد Directory Services Restore Mode ست کرده بودید .

شما میتوانید به صورت دستی یک دومین کنترولر را با مد Directory Services Restore Mode در زمان استارت startup و با فشار کلید F8 راه اندازی کنید. شما باید برای لاگان کردن از پسورد DSRM برای اکانت لوکال ادمین استفاده کنید. یک نقطه ضعف این روش این است که اگر شما بطور تصادفی دومین کنترولر را راه اندازی مجدد restart کنید، ممکن است فراموش کنید که آن را دوباره به مد Directory Services Restore Mode برگردانید .

برای آنکه اطمینان حاصل شود که دومین کنترولر تا زمانی که شما مشخص میکنید به مد DSRM میرود، شما میتوانید از ابزار پیکربندی سیستم System Configuration utility یا ویرایش دیتای پیکربندی بوت Boot Configuration Data - BCD استفاده کنید و یک Directory Repair flag ست کنید. هنگامی که این flag ست میباشد، دومین کنترولر همیشه با مد DSRM استارت میشود و شما اطمینان حاصل میکنید که دومین کنترولر در مدهای دیگر استارت نشده است .

برای اینکه دومین کنترولر را با مد DSRM استارت کرده و از ابزار پیکربندی سیستم System Configuration utility استفاده کنیم، کارهای زیر را انجام میدهیم :

ابتدا Start را کلیک کرده، سپس Administrative Tools کلیک میکنیم و در آخر System Configuration را کلیک میکنیم .

در تب Boot ، قابلیتهای Boot ، Safe Boot را کلیک کرده و سپس Active Directory Repair را کلیک میکنیم، همانطور که در شکل ۱۳-۳ مشاهده میکنید .

OK را کلیک کرده و از System Configuration utility خارج شده و تغییرات را ذخیره میکنیم .

دومین کنترولر را راه اندازی مجدد restart کنید. دومین کنترولر با مد DSRM استارت میشود .

 

شکل ۱۳-۳ تغییر دادن گزینه بوت

هنگامی که شما کارتان در مد DSRM تمام شد، دومین کنترولر را با مراحل زیر به مد نرمال راه اندازی کنید :

ابتدا Start را کلیک کرده، سپس Administrative Tools کلیک میکنیم و در آخر System Configuration را کلیک میکنیم .

در تب General ، قسمت Startup Selection ، Normal Startup را کلیک کرده و سپس OK را کلیک کنید .

دومین کنترولر در مد نرمال راه اندازی میشود .

برای اینکه دومین کنترولر را با مد DSRM استارت کرده و از BCD استفاده کنیم، کارهای زیر را انجام میدهیم :

ابتدا Start را کلیک کرده، سپس روی Command Prompt کلیک سمت راست کرده و در آخر Run As Administrator را کلیک میکنیم .

در خط فرمان، این فرمان را بنویسید bcdedit /set safeboot disrepair ، این فرمان سبب میشود که دومین کنترولر با مد DSRM راه اندازی شود .

سپس این فرمان shutdown -t 0 -r را اجرا کنید که دومین کنترولر بدون تاخیر راه اندازی مجدد شود .

هنگامی که شما کارتان در مد DSRM تمام شد، دومین کنترولر را با مراحل زیر به مد نرمال راه اندازی کنید :

ابتدا Start را کلیک کرده، سپس روی Command Prompt کلیک سمت راست کرده و در آخر Run As Administrator را کلیک میکنیم .

در خط فرمان، این فرمان را بنویسید bcdedit /deletevalue safeboot ، این فرمان سبب میشود که مقدار safeboot حذف شده و پروسس بوت به حالت قبل برگردد .

سپس این فرمان shutdown -t 0 -r را اجرا کنید که دومین کنترولر بدون تاخیر راه اندازی مجدد شود .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

 

Leave a Comment
  • Please add 8 and 2 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)