فصل چهارم: راه اندازی دومین کنترولرهای خواندنی Read-Only Domain Controllers - RODC (fa-IR)

فصل چهارم: راه اندازی دومین کنترولرهای خواندنی Read-Only Domain Controllers - RODC (fa-IR)

فصل چهارم: راه اندازی دومین کنترولرهای خواندنی  Read-Only Domain Controllers - RODC

وقتی سطح کارکرد functional level دومین domain و forest شما Windows Server 2003 یا بالاتر باشد، اکتیو دایرکتوری هر دو نوع دومین کنترولر writable و read-only را ساپورت میکند. دومین کنترولرهای writable نوع اصلی دومین کنترولرهایی هستند که شما بطور کلی و سرتاسر استفاده میکنید. دومین کنترولرهای read-only میزبان host یک کپی خواندنی دیتابیس اکتیو دایرکتوری یک دومین هستند و طراحی برای مکانهایی شدند تا سرویس احراز هویت authentication را به صورت سریع و قابل اطمینان انجام دهند، اما این مکانها امن نمیباشند. به همین علت، RODC ها ایده آل برای نیازهای دفاتر شعبات که در آن امنیت فیزیکی یک دومین کنترولر را نمیشود تضمین کرد میباشند .

قبل از آنکه شما RODC ها را در forest اکتیو دایرکتوری راه اندازی کنید، شما باید برخی از کارهای مقدماتی را انجام دهید. این کارها عبارتند از آماده سازی forest schema برای استفاده از RODC ها و اطمینان از دومین کنترولرهای writable که دارای سیستم عامل مناسب در حال کار باشند. از آنجا که مدیریت RODC ها متفاوت از دومین کنترلرها writable میباشند، برخی از وظایف مدیریتی در RODC وجود دارد. بنابر این علاوه بر جزییات چگونگی اضافه یا حذف کردن RODC ها، در مورد وظایف نگهداری RODC که شما میتوانید استفاده کنید، توضیح داده میشود .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


Leave a Comment
  • Please add 1 and 5 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)