فصل پنجم: پیکربندی، نگهداری، عیب یابی و سرورهای گلوبال کاتالوگ Global Catalog - GC (fa-IR)

فصل پنجم: پیکربندی، نگهداری، عیب یابی و سرورهای گلوبال کاتالوگ Global Catalog - GC (fa-IR)

فصل پنجم: پیکربندی، نگهداری، عیب یابی و سرورهای گلوبال کاتالوگ Global Catalog - GC

 

اکتیو دایرکتوری یک سرویس دایرکتوری توزیع شده با یک مخزن مرکزی در هسته خود است. در این مخزن اکانتها و منبع اشیاء objects با صفتهای attributes مکمل کامل قرار دارند. اکتیو دایرکتوری، دیتای دایرکتوری به صورت کپی replicas روی همه دومین کنترولرها ذخیره میکند و با عملیات replication ثبات آنها را حفظ میکند. دومین کنترولرها اسبهای کاری در این زیرساختها هستند. آنها دیتای دومین را ذخیره کرده و در پهنای دومین این دیتا را توزیع میکنند .

 

علاوه بر این نقش های استاندارد، دومین کنترولرها میتوانند به عنوان سرور گلوبال کاتالوگ عمل کنند. سرورهای گلوبال کاتالوگ، در پهنای forest دیتا را در یک forest با چندین دومین توزیع و ارائه میکنند. از آنجا که سرورهای گلوبال کاتالوگ معماری منحصر بفردی داشته و احتیاج به پیکربندی دارند، وظایفی که برای مدیریت و نگهداری آنها استفاده میشود، متفاوت با دومین کنترولرهای استاندارد میباشد. در این فصل، من شما را راهنمایی میکنم و روش های پیکربندی، نگهداری و عیب یابی سرورهای گلوبال کاتالوگ را نشان میدهم .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 6 and 4 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)