راه اندازی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

راه اندازی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

راه اندازی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

در یک forest اکتیو دایرکتوری با چندین دومین، سرورهای گلوبال کاتالوگ یک بخش ضروری از زیر ساخت اکتیو دایرکتوری میباشند. قبل از استقرار سرورهای گلوبال کاتالوگ، شما باید با دقت جای آنها را برنامه ریزی کنید. همانطور مانند هر سرور مهم، شما نیاز به مدیریت و نگهداری سرورهای گلوبال کاتالوگ راه اندازی شده دارید تا شما از درستی پیکربندی و کار آنها همانطور که انتظار دارید، اطمینان حاصل کنید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


Leave a Comment
  • Please add 2 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)