شناسایی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

شناسایی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

شناسایی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

یک راه برای فهمیدن اینکه یک دومین کنترولر به عنوان یک سرور گلوبال کاتالوگ پیکربندی شده این است که از کنسول Active Directory Sites And Services استفاده کرد. در کنسول Active Directory Sites And Services ، کانتینر Sites را باز کنید، site ای که در آن دومین کنترلری که میخواهید چک کنید را باز کنید، کانتینر Servers را باز کنید و سبس شی Server را باز کنید. روی NTDS Settings کلیک سمت راست کرده و سپس Properties را کلیک کنید. در تب General ، اگر Global Catalog چک شده باشد، دومین کنترولر به عنوان یک سرور گلوبال کاتالوگ پیکربندی شده است .

یک راه دیگر برای فهمیدن اینکه دومین کنترولر به عنوان یک سرور گلوبال کاتالوگ پیکربندی شده، استفاده از فرمان DSQUERY میباشد. با استفاده از این فرمان، شما میتوانید سرور گلوبال کاتالوگ دومینی که لاگان میکنید با وارد کردن dsquery server –isgc پیدا کنید. نتیجه خروجی یک لیست از سرورهای گلوبال کاتالوگ مانند :

 

"CN=CentraDC16,CN=Servers,CN=LA-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=cpandl,DC=com "

"CN=CentraDC23,CN=Servers,CN=LA-First-Site,CN=Sites,CN=Configuration,DC=cpandl,DC=com "

اینجا CentraDC16 و CentraDC23 سرورهای گلوبال کاتالوگ در دومینی که لاگان میکنید، میباشند .

با پارامتر Domain – شما میتوانید DSQUERY SERVER را استفاده کنید تا سرورهای گلوبال کاتالوگ در دومین مشخص را پیدا کنید. بطور مثال اگر میخواهید سرورهای گلوبال کاتالوگ در دومین cs.adatum.com را پیدا کنید، فرمان زیر را مینویسید :

dsquery server -domain cs.adatum.com –isgc

با پارامتر Site – شما میتوانید DSQUERY SERVER را استفاده کنید تا سرورهای گلوبال کاتالوگ در Site مشخص را پیدا کنید. بطور مثال اگر میخواهید سرورهای گلوبال کاتالوگ در NY-First-Site را پیدا کنید، فرمان زیر را مینویسید :

dsquery server -site NY-First-Site -isgc

نکته: قابلیت جستجو در Site بسیار مهم است چون شما بطور معمول در هر Site یک سرور گلوبال کاتالوگ میخواهید. اگر شما Site را جستجو کردید و سرور گلوبال کاتالوگ را پیدا نکردید، ممکن است که شما یکی بخواهید اضافه کنید .

شما میتوانید کل forest را با فرمان زیر جستجو کنید :

dsquery server -forest -isgc


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 1 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: display problem

  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: display problem

Page 1 of 1 (2 items)