بازیابی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

بازیابی سرورهای گلوبال کاتالوگ GC (fa-IR)

بازیابی Restoring سرورهای گلوبال کاتالوگ GC

 

بازیابی یک سرور گلوبال کاتالوگ از بکاپ میتواند سبب lingering objects شود، که این خود میتواند سبب تناقضات replication شود. وقتی یک سرور گلوبال کاتالوگ را توسط بکاپ بازگردانی میکنید، به خاطر بسپارید که بازگردانی سرور گلوبال کاتالوگ نه تنها شامل بازگردانی دیتای دومین مربوطه میشود، بلکه برخی از دیتاهای سایر دومین ها در forest نیز بازگردانی میشود. به همین سبب، بازگردانی یک سرور گلوبال کاتالوگ میتواند سبب بازگردانی اشیاء حذف شده شود که این خود سبب بوجود آمدن lingering objects و تناقضات در عملیات replication شوند .

شما میتوانید مقدار این تناقضات و ناسزاگاری را توسط بازگردانی دومین کنترولر و سرور گلوبال کاتالوگ از یک بکاپ که در همان زمان یا در زمان خیلی نزدیک گرفته شده، کم کنید. به این ترتیب اختلاف خیلی کمی بین دومین های معتبر authoritative domains و کپی های جزئی partial replicas در گلوبال کاتالوگ بازگردانی شده وجود دارد .

اگر دوباره lingering objects بوجود آمدند، شما میتوانید با زور و اجرای فرمان Repadmin /removelingeringobjects آنها را حذف کنید. با این حال، این روش باید آخرین راه حل باشد. به جای به زور حذف کردن lingering objects ، شما باید منتظر باشید تا با به روز رسانی نرمال عملیات replication آنها حذف شوند .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


Leave a Comment
  • Please add 2 and 2 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)