فصل ششم: پیکربندی، نگهداری و عیب یابی Operations Master (fa-IR)

فصل ششم: پیکربندی، نگهداری و عیب یابی Operations Master (fa-IR)


فصل ششم: پیکربندی، نگهداری و عیب یابی Operations Master

مدل مولتی مستر replication اکتیو دایرکتوری یک محیط توزیع شده ایجاد میکند که اجازه میدهد هر دومین کنترولر برای احراز هویت استفاده شود و اجازه میدهد که شما بدون توجه به استفاده کدام دومین کنترولر، اطلاعات استاندارد دایرکتوری را تغییر دهید. این روش برای بسیاری از عملیات اکتیو دایرکتوری خوب است، اما نه برای همه عملیاتها .

برخی از عملیات اکتیو دایرکتوری باید به دقت برای حفظ یکپارچگی ساختار و دیتای دایرکتوری کنترل شوند. این عملیات را فقط میتوان با یک دومین کنترولر معتبر که به نام operations master شناخته میشود، انجام داد. بطور مثال، شما تغییرات schema را فقط روی یک دومین کنترولر که به نام schema master میباشد، انجام میدهید و اگر این سرور در دسترس نباشد، نمیتوان روی schema تغییرات انجام داد .

به عنوان یک ادمین، شما مسئولیت دارید تا از عملکرد درست آنها اطمینان حاصل کنید و همیشه آنها در دسترس باشند و به درستی پیکربندی شده باشند تا وظایف خود را انجام دهند. در این فصل، شما یاد خواهید گرفت که چگونه operations master استفاده میشوند و چگونه نگهداری، عیب یابی و مدیریت میشوند .

کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوریLeave a Comment
  • Please add 6 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)