ملزومات Operations Master (fa-IR)

ملزومات Operations Master (fa-IR)

ملزومات Operations Master

 

Operations masters سبب حفظ درست کار کردن عملکرد دایرکتوری در وظایف خاص میشود که دومین کنترولرهای دیگر مجاز به آن نمیباشند. یک operations master پیکربندی شده داری یک رول flexible single-master operations - FSMO میباشد .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


Leave a Comment
  • Please add 3 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)