در ویندوز سرور 2012 دستور dcpromo تغییر داده شده است.

پیش نیازها:
تغییر نام سرور
تنظیم IP Address
به روز رسانی
چک کردن رخدادهای سیستم و رفع عیوب


حال مطابق توضیحات و تصاویر زیر مراحل نصب را طی می نماییم