کنترل رجیستر شدن رکوردهای SRV (fa-IR)

کنترل رجیستر شدن رکوردهای SRV (fa-IR)

 

کنترل رجیستر شدن رکوردهای SRV

 

منابع رکوردهای DNS SRV مربوط به DC Locator و GC Locator توسط سرویس Net Logon به صورت داینامیک رجیستر میشوند و برای تعیین کردن دومین کنترولرها و سرورهای گلوبال کاتالوگ مورد استفاده قرار میگیرند. در گروه پالسی، این پالسی ها میتوانند برای کنترل دقیق چگونگی کار کردن رجیستر شدن و لغو رکوردهای SRV استفاده شوند :

Automated Site Coverage By The DC Locator DNS SRV Records تعیین میکند که آیا دومین کنترولر به صورت داینامیک منابع رکوردهای DC Locator SRV مربوط به site خاص برای site های نزدیکترین که در آن دومین کنترولری برای همان دومین وجود ندارد، رجیستر میکند (یا جایی که سرور گلوبال کاتالوگ برای همان forest وجود ندارد ( .

Sites Covered By The GC Locator DNS SRV Records مشخص میکند sites ها را که برای کدام سرورهای گلوبال کاتالوگ باید منابع رکورد GC Locator SRV مربوط به site مشخص در DNS رجیستر شود. این رکوردها به علاوه برای site مشخص منابع رکورد SRV رجیستر میشود، site ای که در آن گلوبال کاتالوگ هست یا برای sites هایی که بدون گلوبال کاتالوگ در forest یکسان میباشند و برای آن گلوبال کاتالوگ، نزدیکترین گلوبال کاتالوگ میباشد .

اگر یک پالسی پیکربندی نشده باشد، آن به هیچ دومین کنترولری یا گلوبال کاتالوگ سروری اعمال نمیشود و دومین کنترولر یا گلوبال سرور از تنظیمات لوکال خود استفاده میکنند. اگر پالسی فعال باشد، این تنظیمات به جای تنظیمات لوکال یک گلوبال کاتالوگ سرور استفاده خواهد شد .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

 

Leave a Comment
  • Please add 7 and 5 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

Page 1 of 1 (2 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: completed

  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (2 items)