مدیریت و نگهداری Universal Group Membership Caching

 

Universal group membership caching سبب میشود تا دومین کنترولرها اطلاعات عضویت گروه را بعد از اولین فراخوانی ذخیره کنند، بجای اینکه هر بار یوزر لاگان کند و اطلاعات عضویت گروه را فراخوانی کنند. روی دومین کنترولرهایی که ویندوز سرور ۲۰۰۳ یا جدیدتر هستند، بطور پیشفرض قابلیت universal group membership caching فعال است و میتوان بر اساس نیاز برای هر site فعال شود. اگر چه universal group membership caching ، نام این قابلیت است اما این نام تا حدودی اشتباه است چون بر اساس تکنیک شناسه امنیتی security identifiers – SIDs برای هر دو گروه global groups و universal groups میتواند ذخیره سازی شود