شناسایی Operations Master (fa-IR)

شناسایی Operations Master (fa-IR)

شناسایی Operations Master

 

شما میتوانید operations masters های مربوط به دومینی که به آن لاگان میکنید، با این فرمان پیدا کنید :

netdom query fsmo

در این مثال، لیست   خروجی، هر یک از   صاحب رول ها را به صورت fully qualified domain name نشان میدهد .

Schema master CentralDC17.cpandl.com

Domain naming master CentralDC17.cpandl.com

PDC CorpServer38.ny.cpandl.com

RID pool manager CorpServer38.ny.cpandl.com

Infrastructure master CorpServer15.ny.cpandl.com

 

از خروجی این مثال میشود فهمید که forest root domain نامش cpandl.com میباشد و دومینی که به آن لاگان شده ny.cpandl.com میباشد. اگر شما میخواهید operations masters های مربوط به یک دومین مشخص را ببینید، از فرمان زیر استفاده کنید :

netdom query fsmo /d:DomainName

DomainName همان نام دومین است، بطور مثالsales.cpandl.com .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


 

Leave a Comment
  • Please add 4 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)