طراحی و برنامه ریزی Operations Master (fa-IR)

طراحی و برنامه ریزی Operations Master (fa-IR)

طراحی و برنامه ریزی Operations Master

 

برای عملیات مربوطه، دومین کنترولری که صاحب رول های operations master میباشد، باید همواره در دسترس بوده و در قسمتی از شبکه که همیشه دسترسی به آن است باید باشد. وقتی شما با اضافه کردن دومین ها و sites ها زیرساخت اکتیو دایرکتوری خود را توسعه میدهید قرار دادن operations master ها از اهمیت بیشتری برخوردار میشوند .

 

قرار دادن نامناسب صاحبان رول operations master میتواند :

 

یوزرها و کامپیوترها را از حفظ کردن پسورد جلوگیری میکند .

جلوگیری میکند تا ادمین ها دومین های جدید یا اشیاء objects جدید اضافه کنند .

جلوگیری میکند تا ادمین ها روی schema تغییرات ایجاد کنند .

جلوگیری میکند تا اطلاعات عضویت گروها group membership از طریق replicated به روز رسانی شود .

 

چنانکه زیر ساخت infrastructure اکتیو دایرکتوری شما تغییر کند، شما باید از مشکلاتی که با قرار دادن نادرست رول operations master است جلوگیری کنید و شما باید رول ها را به دومین کنترولرهای دیگر جابجا کنید. چنانکه شما هر forest یا دومین را طراحی میکنید، در نظر بگیرید که چه تعداد دومین  کنترولر در هر دومین احتیاج دارید و آیا شما احتیاج به تغییر operations master بعد از اینستال کردن دومین کنترولرهای جدید دارید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


Leave a Comment
  • Please add 3 and 4 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)