نگهداری Operations Master (fa-IR)

نگهداری Operations Master (fa-IR)

نگهداری Operations Master

به عنوان یک ادمین، شما وظایفی برای کمک به operations masters ها در سراسر forest اکتیو دایرکتوری دارید. برای کمک به بازیابی سریع operations masters ها، شما ممکن است که برای آنها standby operations masters آماده کنید. توجه کنید در اینجا standby معنای مانند تعریف نرمال standby در سیستمهای دیگر نیست. برای اطمینان از عملیات، شما احتیاج دارید که بار یا لود operations masters ها را کاهش دهید. در صورت ایراد و خرابی شدید، شما ممکن است که احتیاج به انتقال با اجبار یا زور operations masters ها داشته باشید .کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


Leave a Comment
  • Please add 4 and 7 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)