فصل هفتم: مدیریت Sites، Subnets و Replication اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

فصل هفتم: مدیریت Sites، Subnets و Replication اکتیو دایرکتوری (fa-IR)

فصل هفتم: مدیریت Sites ، Subnets و Replication اکتیو دایرکتوری 

 

فهمیدن اینکه چگونه sites ها، subnets ها و replication کار میکنند برای پیکربندی و مدیریت سرویس دومین اکتیو دایرکتوری ضروری میباشد. sites ها و subnets ها اجزاء فیزیکی از اکتیو دایرکتوری هستند و آنها معمولا بازتاب ساختار شبکه سازمان شما میباشند. به عنوان قسمتی از طراحی اکتیو دایرکتوری، تعمیر و نگهداری و برنامه ریزی برای گسترش شبکه خودتان، شما باید توپولوژی شبکه سازمان خود را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که آن به صورت موثر و کارآمد در اکتیو دایرکتوری نشان داده شده است. قبل از آنکه توپولوژی شبکه سازمان خود را تغییر دهید، شما باید در نظر بگیرید که آیا شما احتیاج به تغییر نمایش فیزیکی شبکه در اکتیو دایرکتوری دارید و همچنین آیا این تغییرات سبب تاثیر بحرانی در لاگان، احراز هویت و replication میشود یا خیر .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 1 and 4 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)