پیاده سازی Sites و Subnets (fa-IR)

پیاده سازی Sites و Subnets (fa-IR)

پیاده سازی Sites و Subnets

 

همانطور که در اجزای اکتیو دایرکتوری در فصل یک گفتگو شد، یک subnet یک زیربخش IP شبکه است و یک site ترکیبی از یک یا چند IP subnet میباشد که با لینکهای سریع و بسیار قابل اطمینان به هم متصل هستند. شما از subnets ها و sites ها استفاده میکنید تا ساختار یک دایرکتوری را ایجاد کنید که ساختار فیزیکی سازمان خود را نشان دهید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


Leave a Comment
  • Please add 1 and 4 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)