طرز کار با Sites (fa-IR)

طرز کار با Sites (fa-IR)

طرز کار با Sites

هدف اصلی از یک site این است که لاگان، احراز هویت و ترافیک گروه فیزیکی کامپیوترها بهینه سازی شود. sites ها کمک به تسهیل لاگان و احراز هویت با تعیین نزدیکترین دومین کنترولر با توجه به محل site ، زمانی که یک یوزر لاگان میکند، میکنند. sites ها کمک به تسهیل replication با محدود کردن ترافیک replication به دستگاه ها در داخل یک site به صورت مناسب و ارائه مکانیسم برای کنترول replication بین sites ها میکنند .

replication بکار گرفته شده در داخل sites ها و بین sites ها متفاوت است. replication ای که در داخل یک site رخ میدهد به عنوان intrasite replication نامیده میشود. replication ای که بین sites ها رخ میدهد به عنوان intersite replication نامیده میشود. هر طرف از یک لینک site دارای یک یا چندین سرورهای bridgehead تعیین شده است. سرورهای bridgehead عمل replication با یکدیگر را انجام میدهند. اگر چه سرورهای bridgehead بطور اتوماتیک بصورت پیشفرض تعیین شده اند، اما شما میتوانید سرور bridgehead مورد نظر را در یک site تعیین کنید .

یک دلیل کلیدی برای ایجاد sites های اضافی در همان مکان فیزیکی کنترل ترافیک replication میباشد. replication بین sites ها به صورت اتوماتیک فشرده سازی میشود، کاهش میزان ترافیک بین sites ها بین ٨٥ تا ٩٠ درصد میباشد. از آنجا که کلاینتهای شبکه برای ورود به منابع شبکه در ابتدا در داخل site محلی خود سعی میکنند، شما میتوانید از sites ها برای ایزوله کردن ترافیک لاگان استفاده کنید .

هر باید یک دومین کنترولر و یک سرور گلوبال کاتالوگ برای احراز هویت کلاینت داشته باشد. برای تفکیک پذیری نام name resolution و انتساب آدرس IP ، هر site باید حداقل یک سرور Domain Name System - DNS و یک سرور Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP داشته باشد. پس از آن، با ایجاد چندین site در همان محل فیزیکی و ایجاد یک دومین کنترولر، یک سرور گلوبال کاتالوگ، یک سرور DNS و یک سرور DHCP در داخل یک site ، شما میتوانید از نزدیک روند لاگان را کنترل کنید .

همچنین شما ممکن است بخواهید sites ها را با منابع دیگر شبکه که در ذهن دارید، طراحی کنید، مانند سیستم توزیع شده فایل Distributed File System - DFS ، مجموعه صدور گواهینامه certificate authorities و سرور اکسچنج Exchange مایکروسافت. بطور معمول، شما میخواهید sites ها را طوری پیکربندی کنید که کلاینتها زمانی که شبکه را جستجو queries میکنند، در داخل siteپاسخ دریافت کنند. اگر هر کلاینت جستجو queries برای منابع را به دیگر sites ها ارسال کند، ترافیک شبکه بین sites ها میتواند قابل توجه باشد، که این سبب مشکلات با لینکهای wide area network - WAN که آهسته هستند، میشود .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 1 and 5 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)