سرویسهای لازم برای Replication (fa-IR)

سرویسهای لازم برای Replication (fa-IR)

سرویسهای لازم برای Replication

 

 

 

Replication اکتیو دایرکتوری ارتباط به LDAP ، DNS ، احراز هویت کربروس ورژن پنج Kerberos version 5 authentication و فرایند ارتباط از راه دور remote procedure call – RPC دارد. این سرویسهای ویندوز باید بدرستی کار کنند تا اجازه داده شود به روز رسانی های دایرکتوری replicate شوند. همچنین اکتیو دایرکتوری از FRS یا DFS برای replicate کردن SYSVOL shared folders به دومین کنترولرها استفاده میکند. جدول ١-٧ پورتهای مورد استفاده را نشان میدهد :

 

  

 

جدول ١-٧: پورتهای مورد استفاده در Replication اکتیو دایرکتوری

 

پورتهای UDP و TCP که در زمان replication استفاده شده اند، صرف نظر از این است که FRS یا DFS مورد استفاده قرار گرفته است. علاوه بر این برای intersite replication توجه داشته باشید که دوگونه انتقال در دسترس میباشد، RPC over IP و SMTP . پورتی که برای SMTP استفاده میشود، TCP 25 میباشد .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

 

 

Leave a Comment
  • Please add 6 and 5 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Revision 1. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)