عملیات SYSVOL Replication (fa-IR)

عملیات SYSVOL Replication (fa-IR)

عملیات SYSVOL Replication

ظرفیت یا حجم سیستم system volume – SYSVOL اکتیو دایرکتوری شامل پالسی دومین domain policy ، اسکریپتهای استفاده شده برای logon ، logoff ، shutdown و startup و سایر فایل های مرتبط دیگر میباشد. روشی که دومین کنترولرها SYSVOL را replicate میکنند بستگی به domain functional level دارد. وقتی یک دومین از Windows 2000 native functional level یا Windows Server 2003 functional level استفاده میکند، دومین کنترولرها SYSVOL را replicate با استفاده از سرویس رونوشت فایل File Replication Service - FRS میکنند. وقتی یک دومین از Windows Server 2008 functional level یا بالاتر استفاده میکند، دومین کنترولرها میتوانند SYSVOL را replicate با استفاده از سیستم فایل توزیع شده Distributed File System - DFS کنند .

FRS و DFS سرویسهای replication هستند که برای توپولوژی replication اکتیو دایرکتوری استفاده میشوند تا فایل ها و فولدرهایی که در روی SYSVOL shared folders دومین کنترولرها هستند را replicate کنند. برای replicate کردن SYSVOL ، سرویس replication با KCC چک میکند تا توپولوژی replication در حال حاضر را مشخص کند و سپس از این توپولوژی استفاده میکند تا فایل های SYSVOL را به همه دومین کنترولرهای داخل یک دومین replicate کند. زمانی که با اکتیو دایرکتوری استفاده میشود، DFS دارای مزایای قابل توجهی نسبت به FRS میباشد، از جمله فشرده سازی سریعتر، پشتیبانی بازیابی اتوماتیک اگر دیتابیس از دست برود یا خراب شود، زمان بندی یا برنامه ریزی و کنترل پهنای باند bandwidth throttling . برای کسب اطلاعات بیشتر برای مهاجرت از FRS به DFS ، فصل شش Maintaining and Migrating the SYSVOL مربوط به کتاب Group Policy Administrator’s Pocket Consultant را نگاه کنید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری


Leave a Comment
  • Please add 7 and 5 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)