مدلهای Replication (fa-IR)

مدلهای Replication (fa-IR)

مدلهای Replication

مدل multimaster replication اکتیو دایرکتوری طراحی شده تا اطمینان حاصل شود که هیچ نقطه یا واحد تکی single point با شکست یا خرابی مواجه نمیشود. در این مدل، همه دومین کنترولرها میتوانند به تغییرات دیتابیس دسترسی داشته باشند و میتوانند این تغییرات را replicate به تمام دومین کنترولرها در forest کنند .

اگر چه replication بیشتر در داخل یک دومین نسبت به بین دومین ها انجام میشود، با این حال بین دومین ها هم replication انجام میشود. وقتی functional level مربوط به یک forest ویندوز سرور ٢٠٠٣ یا بالاتر باشد، کوچکترین واحد smallest unit مربوط به replication مقدار به روز رسانی صفتها attribute’s updated value میباشد. بطور مثال با universal group membership ، این بدان معنی است فقط یوزرهایی که اضافه یا حذف میشوند به روز رسانی میشود، به جای آنکه کل اعضای گروه replicate شود .

وقتی هر تغییری در پارتیشن دومین اکتیو دایرکتوری انجام میشود، این تغییرات به همه دومین کنترولرها در دومین replicate میشود. اگر این تغییر روی صفت attribute مربوط شی object که توسط گلوبال کاتالوگ دنبال یا ردیابی tracked میشود، این تغییر replicate به همه سرورهای گلوبال کاتالوگ در تمام دومین ها در forest میشود. بطور مشابه، اگر شما تغییری روی پارتیشن پیکربندی forestwide یا پارتیشن schema انجام دهید، این تغییر replicate به همه سرورهای گلوبال کاتالوگ در تمام دومین ها در forest میشود .

احراز هویت authentication در داخل و بین دومین ها توسط دومین کنترولرها انجام میشود. اگر یک یوزر به دومین خود لاگان کند، دومین کنترولر محلی این لاگان را اعتبار سنجی میکند . اگر یک یوزر به یک دومین دیگر، غیر از دومین خود لاگان کند، درخواست لاگان از طریق trust tree به دومین کنترولر مربوط به دومین خود یوزر ارسال میشود .

مدل replication اکتیو دایرکتوری برای سازگاری طراحی شده است، اما در هر لحظه میتواند اطلاعات بر روی یک دومین کنترولر متفاوت با اطلاعات بر روی یک دومین کنترولر دیگر باشد. این زمانی رخ میدهد که یک دومین کنترولر هنوز تغییرات را به دومین کنترولرهای دیگر replicate نکرده است. با این حال با گذشت زمان، تغییرات یک دومین کنترولر به دیگر دومین کنترولرها replication میشود .

توجه: با ویندوز سرور ٢٠٠٣ و ویندوز سرور ٢٠٠٨ اکتیو دایرکتوری میتواند صدها site در forest داشته باشد. این بدان علت قابل اجرا است که دانش جستجوگر سازگاری Knowledge Consistency Checker - KCC به میزان قابل توجهی بهبود یافته است .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 7 and 7 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)