ملزومات Replication (fa-IR)

ملزومات Replication (fa-IR)

ملزومات Replication

 

Replication بکار گرفته شده برای داخل sites ها با بین sites ها با هم متفاوت هستند. Replication که داخل یک site انجام میشود به نام intrasite replication شناخته میشود. replication که بین sites ها انجام میشود به نام intersite replication شناخته میشود .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 5 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)