طراحی توسعه Sites (fa-IR)

طراحی توسعه Sites (fa-IR)

طراحی توسعه Sites

اگر چه طراحی site نسبتا مستقل از ساختار دومین است، توپولوژی replication بستگی به این دارد که چگونه دومین کنترولرها  در دسترس هستند و آنها چگونه پیکربندی شده اند. KCC روی هر دومین کنترولر در حال کار است و در دسترس بودن و پیکربندی دومین کنترولر را مانیتور میکند و اگر تغییری رخ دهد توپولوژی replication را به روز رسانی میکند. ISTG تعیین شده در یک site نظارت یا مانیتورینگ مشابه ای برای پیدا کردن بهترین راه پیکربندی intersite replication دارد. این بدان معنا است که اگر شما دومین کنترولر پیاده سازی کنید یا پیکربندی دومین کنترولر را تغییر دهید، شما توپولوژی replication را تغییر میدهید .

برای توسعه یا تجدید نظر در طراحی site ، شما باید مورد زیر را انجام دهید :

ساختار شبکه خود را سازماندهی کنید و سپس آن را به ساختار site مپ map کنید .

sites های خود را طراحی کنید و سپس subnets ها را به این sites ها پیوند یا مرتبط کنید .

توپولوژی intersite replication را در صورتیکه با توجه به تاثیر site link bridging و برنامه ریزی قرار گیری سرورها در sites ها طراحی کنید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 6 and 6 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)