مپ کردن Mapping ساختار شبکه (fa-IR)

مپ کردن Mapping ساختار شبکه (fa-IR)

مپ کردن Mapping ساختار شبکه 

سازماندهی یا نقشه برداری mapping از شبکه خودتان و همچنین هر برنامه ریزی برای تغییر را شروع کنید. همچنین تمام مکانهای بیزینس در سازمان که قسمتی از forest یا forests هایی که شما در حال توسعه طرح هستید .

شما باید در نظر بگیرید که آیا به sites های جداگانه احتیاج دارید. اگر سازمان شما دارای مکانهای مختلف با پهنای باند محدود یا ارتباطهای غیر مطمئن بین مکانها باشد، شما بطور معمول نیاز به ایجاد sites های اضافی دارید. همچنین ممکن است که شما بخواهید sites های اضافی برای بخش های segments جداگانه شبکه ایجاد کنید، حتی اگر آنها را، با لینک های سرعت بالا متصل کرده باشید، دلایل اینکار قبلا توضیح داده شده است و میتواند شامل جداسازی ترافیک replication بین بخشهای segments شبکه باشد .

مستند سازی document ساب نتهای IP در هر بخش شبکه. هر site در سازمان ساب نتهای جدا خواهد داشت . اگر چه یک ساب نت تک یا تنها میتواند در یک site باشد، یک site تک یا تنها میتواند ساب نتهای متعدد در ارتباط با آن را داشته باشد. بعد از اینکه شما sites ها را ایجاد کردید، شما با اضافه کردن ساب نتها به sites ها، ساب نت برای sites ها ایجاد میکنید .

مستند سازی document سرعت اتصال بر روی اتصال هر بخش شبکه و همچنین برنامه های applications دیگر که از مقدار زیادی پهنای باند استفاده میکنند. پهنای باند موجود روی یک اتصال، راه شما برای پیکربندی لینکهای site را تاثیر می گذارد. هر لینک site دارای یک ارزش cost لینک است، که الویت را برای replication مشخص میکند. اگر چندین مسیر routes برای یک site وجود دارد، مسیری route که دارای ارزش لینک کمتری lowest link cost است، در ابتدا مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتیکه لینک اولیه با شکست مواجه شود، یک لینک دومی مورد استفاده قرار میگیرد .

برای مپ کردن ساختار شبکه به ساختار ، با بررسی هر مکان شبکه و سرعت اتصال بین این مکانها آغاز کنید. بطور کلی، اگر شما میخواهید که شبکه مکانهای جداگانه قسمتی از site مشابه باشند، ارتباط بین مکانها باید حداقل دارای پهنای باند ٥١٢ کیلوبیت بر ثانیه در دسترس باشند. سازمان های کوچک ممکن است قادر به داشتن مقیاس ١٢٨ یا ٢٥٦ کیلوبیت بر ثانیه باشند. سازمان های بزرگ نیاز به مقیاس بیشتر دارند .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری

Leave a Comment
  • Please add 2 and 2 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Patris_70 edited Original. Comment: added contents link

Page 1 of 1 (1 items)