طراحی Sites

بعد از آنکه شما مشخص کردید چه تعداد sites میخواهید داشته باشید، در قدم بعدی شما احتیاج به طراحی هر site را دارید. بخش مهمی از طراحی این است که شما sites ها را نامگذاری کنید و subnets ها را برای هر site مشخص کنید .

اسامی site برای رکوردهای locator که در DNS رجیستر شده اند، استفاده میشوند. به خاطر همین، اسم باید با نامهای معتبر DNS استفاده شود، که عبارتند از کارکترهای استاندارد A تا Z و a تا z و 0 تا 9 و خط فاصله - hyphen . علاوه بر این، نام site یک باید نشان دهنده محل فیزیکی نیز باشد. برای مثال شما باید از این نامها استفاده کنید: NewYork-First-Site یا Chicago-First-Site و یا Seattle-First-Site .

sites ها فضای نام namespace اکتیو دایرکتوری را منعکس نمیکنند. دومین و مرزهای site جداگانه میباشند. sites میتواند شامل یک دومین و یا بخشی از یک دومین باشد. یک site تنها میتواند دارای یک یا چندین subnet باشد. با این حال، یک subnet تنها فقط میتواند در داخل یک site باشد. قوانین زیر به sites ها و subnets ها اعمال میشود :

یک site تنها میتواند دارای منابع از دومین های مختلف باشد .

یک دومین تنها میتواند منابع را در چندین site تقسیم کند .

یک site تنها میتواند دارای چندین subnet باشد .

برای تعیین subnets ها که شما باید به هر site مرتبط کنید، از مستند سازی که در قبل  درست کردید، استفاده کنید. بطور ساده IP subnet ها که احتیاج دارید را یادداشت کنید، سپس دیاگرام site خود را به اضافه subnets ها را به روز رسانی کنید .


کتاب مشاور جیبی ادمینهای اکتیو دایرکتوری