SMB بر روی Hyper-V توسعه (fa-IR)

SMB بر روی Hyper-V توسعه (fa-IR)

توسعه Hyper-V  بر روی   SMB

SMB 3.0 یکی از مهمترین تغییرات مایکروسافت در زمینه File Server است ، که باعث شده است تا شما بتوانید از آن به عنوان یک منبع ذخیره سازی برای داده حجیم و همچنین با حساسیت بالا استفاده کنید.

ویندوز سرور 2012 با معرفی خود، قابلیت های جدیدی را در زمینه های مختلف در اختیار مدیران IT قرار دارد تا بتوانند به راحتی به فعالیت بپردازند. همواره یک از بزرگترین دغدغه های مدیران شبکه ، منبع ذخیره سازی می باشد . طبق تحقیقات به طور متوسط سالانه 20 درصد تقاضا برای افزایش ظرفیت منبع ذخیره سازی موجود می باشد، و این با توجه به گران بودن منابع ذخیره سازی SAN و ...   ، مدیران را همواره با چالش رو برو می کند.

اما ما در این ویکی هدفمان بر ارائه ساختار مجازی سازی بر روی SMB 3.0 می باشد.با این قابلیت جدید Hyper-v می تواند فایل های ماشین مجازی که شامل پیکر بندی و فایل های VHD و snapshots است روی فایل اSMB بر روی Hyper-V توسعهشتراکی ذخیره کنید .

مهمترین دلایل ذخیره سازی داده ها ی Hyper-v  روی SMB file shares اشاره شده است .

مدیریت و تامین راحت تر :

شما میتوانید فایل های اشتراکی را مدیریت کنید.

افزایش انعطاف پذیری :

شما میتوانید به صورت اتوماتیک ماشین های مجازی و پایگاه های داده را در دیتا سنتر جابجا کنید .

کاهش هزینه های سرمایه ای :

هزینه هایی که باید در قبال خرید منابع ذخیره سازی گران پرداخت شود، کاهش می یابد .

کاهش هزینه های عملیاتی :

شما میتوانید هزینه های عملیاتی را کاهش بدهید ؛به دلیل اینکه دیگر هیج نیازی به تخصصی کردن ذخیره سازی نیست .

محیط های تستی :

شما میتوانید حتی برای محیط های تست نیز استفاده کنید و دیگر نیاز به  خرید نرم افزار های شبیه سازی منابع ذخیره سازی ندارید.

سه پیکربندی رایج فایل سرور روی Hyper-V بر روی SMB  هستند :

single-node file server

dual-node file server

multinode file server

همانطور که در شکل زیر نیز می بینید .

Common configurations for Hyper-V over SMB2

برای پیاده سازی این سناریو حداقل ما نیاز به یک File Server 2012   و دو Hyper-V سرور نیاز داریم.

همه این سرور های را عضو یک دومین کنید.

سپس سه پوشه اشتراکی در فایل سرور 2013 ایجاد کنید.

\\FS01\VMwitness

کلاستر از این پوشه برای تعیین نود مناسب در زمانی که یکی از نود های با خطا روبرو شود یا به اصطلاح Fail شد .

\\FS01\VMStorage

از این پوشه برای ذخیره فایل های ماشین های مجازی استفاده می کند.

\\FS01\ISO

این پوشه برای فایل ISO برای نصب ویندوز در ماشین مجازی استفاده میشود.

دقت داشته باشید که Hyper-V Server های باید دسترسی کامل به این پوشه های داشته باشند.

در این ویکی ما با استفاده از PowerShell  به پیاده سازی این سناریو می پردازیم.

1-ابتدا در هر دو سرور Failover Clustering  را فعال کنید.

Install-WindowsFeature –Name Failover-Clustering –IncludeManagementTools2-یک سویئچ هم نام در هر دو Hyper-V Server ایجاد کنید. برای این کار اول کارت شبکه فیزیکی که می خواهید سویئچ به آن متصل شود ، را انتخاب کنید. سپس با دستور زیر یک سویئچ جدید ایجاد کنید.

Get-NetAdapterName
-----------------------------------------------------------------------------------------------
New-VMSwitch -Name External01 –NetAdapterName “Ethernet 2” –AllowManagementOS:$True3- حال دو نود خود را برای Failover Clustering  تست کنید.

Test-Cluster –Node HY-ZAHEDI02,HY-ZAHEDI03خروجی در پوشه زیر ذخیره میشود و شما می توانید از طریق مرور گر ان را مشاهده کنید.

C:\Users\[username]\AppData\Local\Temp\1\Validation Report [Date] at [Time].xml.mht 

4- حال که تست موفقیت آمیز بود ، کلاستر جدید را ایجاد می کنیم.

New-Cluster –Name HYCLS01 –Node HY-ZAHEDI02,HY-ZAHEDI03 –StaticAddress 10.10.9.5خروجی در پوشه زیر ذخیره میشود و شما می توانید از طریق مرور گر ان را مشاهده کنید.

C:\Windows\Cluster\Reports\Create Cluster Wizard [Cluster_Name] on [Date] at [Time].mht 

5-حال نوبت به پیگربندی پوشه Witness میشود.

Set-ClusterQuorum –Cluster KEMLABHVC01 –NodeAndFileShareMajority \\FS01\VMWitness6- حال یک هارد دیسک مجازی در پوشه اشتراکی برای ماشین مجازی ایجاد می کنیم.

New-VHD -Path \\FS01\VMStorage\Test.vhdx -Fixed -SizeBytes 20GB7- حال یک ماشین مجازی ایجاد می کنیم و هارد دیسک مجازی بالا را به آن متصل می کنیم.

New-VM -Name TEST -Path \\FS01\VMStorage -MemoryStartupBytes 1GB -SwitchName "External01" -BootDevice CD -VHDPath \\FS01\VMStorage\TEST.VHDX8-حال فایل ISO مربوط به ویندوز را به این ماشین مجازی اضافه کنید ، در این جا من فایل ISO مربوط به ویندوز سرور 2008R2 را  میخواهم نصب کنم ، را انتخاب می کنم.

Add-VMDvdDrive -VMName TEST -Path \\FS01\ISO\Image.iso9-حال که کلاستر مدیریت این ماشین مجازی را در اختیار گرفته است ، بهتر است تا تنظیمات مربوط به استارت ماشین مجازی را از Hyper-V   بگیریم.

Set-VM -Name TEST -AutomaticStartAction Nothing10- حال که ماشین مجازی ما به درستی پیکربندی شد ، ما این ماشین مجازی را به کلاستر اضافه می کنیم.

Add-ClusterVirtualMachineRole -Name TEST -VirtualMachine TEST11- حال ما این ماشین را به صورت HA پیاده سازی کردیم . الان وقت آن است که آن را از حالت offline  به حالت Online تبدیل کنیم.

Start-ClusterGroup –Name HYCLS0113-حالا که نصب ویندوز تمام شد ، به آن Remote بزنید و اهنگ گوش بدید . ما هم ماشین مجازی را به یک نود دیگر انتقال می دهیم. ببینیم خللی در کار شما ایجاد میشود ؟

Move-ClusterVirtualMachineRole -Name TEST -Node HY-ZAHEDI03

14- از این بهتر دیگه نمیشه ، ما که متوجه نشدیم.شما رو نمی دونم ؟

15-راستی در همین ویکی شما نحوه پیکربندی Failover Clustering  را نیز یاد گرفتید.

15-موفق و سربلند باشید.

Leave a Comment
 • Please add 7 and 5 and type the answer here:
 • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
 • YahyaZahedi edited Revision 8. Comment: Change title

 • YahyaZahedi edited Revision 7. Comment: Corrected Content.

 • YahyaZahedi edited Revision 6. Comment: Corrected Content

 • YahyaZahedi edited Revision 4. Comment: Corrected link & picture.

 • YahyaZahedi edited Revision 3. Comment: Corrected Content.

 • YahyaZahedi edited Revision 2. Comment: Corrected Content

 • YahyaZahedi edited Revision 1. Comment: Added new content .

 • YahyaZahedi edited Original. Comment: Added new content .

Page 1 of 1 (8 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
 • YahyaZahedi edited Original. Comment: Added new content .

 • YahyaZahedi edited Revision 1. Comment: Added new content .

 • YahyaZahedi edited Revision 2. Comment: Corrected Content

 • YahyaZahedi edited Revision 3. Comment: Corrected Content.

 • YahyaZahedi edited Revision 4. Comment: Corrected link & picture.

 • YahyaZahedi edited Revision 6. Comment: Corrected Content

 • YahyaZahedi edited Revision 7. Comment: Corrected Content.

 • YahyaZahedi edited Revision 8. Comment: Change title

 • It was a good article and thank you for your efforts