ایجاد Sites

وقتی شما سرویس دومین اکتیو دایرکتوری را در یک forest جدید اینستال میکنید، یک site جدید به نام Default-First-Site-Name ایجاد میشود. بعد از اینکه شما اولین دومین کنترولر را در اکتیو دایرکتوری اینستال کردید، شما میتوانید نام site پیشفرض را تغییر دهید. اگر چه شما نام این site را تغییر دادید، اما این site ، پیشفرض دومین کنترولرهای جدید خواهد بود .

دومین کنترولرهایی که شما در forest ایجاد میکنید، بطور اتوماتیک به site پیشفرض اضافه میشوند. با این حال، اگر شما sites های دیگری ایجاد کردید و به این sites ها سابنت subnet مرتبط کردید، دومین کنترولرهایی که شما اضافه کردید و IP آنها مطابقت به یکی از سابنت های مربوط به site کند، دومین کنترولر به آن site اضافه میشود. به خاطر داشته باشید، اگر دومین کنترولرهایی که IP آنها به سابنت هایی که به sites ها مرتبط کردید، مطابقت نداشته باشد، به site پیشفرض اضافه میشوند .

شما میتوانید از طریق مراحل زیر یک site ایجاد کنید :

در کنسول Active Directory Sites And Services ، روی Sites کلیک سمت راست کرده و سپس New Site را کلیک کنید .

در پنجره New Object–Site ، همانطور که در شکل ١-٧ دیده میشود، نام site را تایپ کنید. نام site باید منظور یا محل فیزیکی از site را به تصویر بکشد .

 

شکل ١-٧ از New Object–Site پنجره استفاده کنید تا یک site جدید ایجاد کنید  

مشخص کنید کدامsite link  برای اتصال این site به sites های دیگر استفاده شود. اگر شما site link  ای که میخواهید استفاده کنید، وجود نداشته باشد، روی site پیشفرض DEFAULTIPSITELINK در حال حاضر کلیک کنید، سپس تنظیمات site link  را بعد از آنکه site link یا لینک های لازم را ایجاد کردید، تغییر دهید .

روی OK کلیک کنید. سپس به شما مراحلی که باید شما برای تنظیمات site تمام کنید را نشان میدهد. مراحل را بازنگری کنید و دوباره OK کلیک کنید. این مراحل عبارتند از :

اطمینان حاصل کنید که site به sites های دیگر با site links های مناسب لینک شده باشد .

به این site در قسمت Subnets ، سابنت ها subnets را اضافه کنید .

برای این site چند دومین کنترولر نصب و راه اندازی کنید، یا دومین کنترولرهای موجود را به این site انتقال دهید (منظور همه دومین کنترولرها نیست).

طبق مراحل بازنگری، شما باید اطمینان حاصل کنید که لینک های به این site مناسب هستند و اگر لازم باشد site links های مورد نیاز را ایجاد کنید. بعد از اینکه شما site را لینک کردید، شما احتیاج دارید که سابنت ها را ایجاد کنید تا site به اکتیو دایرکتوری بگوید که کدام آدرس های IP مرتبط به این site هستند. به علت اینکه هر site باید یک یا چندین دومین کنترولر داشته باشد، شما باید چند دومین کنترولر نصب و راه اندازی کنید، یا دومین کنترولرهای موجود را به این site انتقال دهید (منظور همه دومین کنترولرها نیست).