ایجاد Subnets

شما سابنت ها را ایجاد و با site ها مرتبط میکنید تا برای اکتیو دایرکتوری بخش های شبکه متعلق به یک site را تعیین کنید. هر کامپیوتر  با IP آدرسی که در بخش مربوط شبکه مربوط در site نظر گرفته شده در داخل site قرار گرفته است. اگر چه یک site میتواند یک یا چندین سابنت مرتبط با آن داشته باشد، یک سابنت تک را میتوان فقط به یک site اختصاص داد .

ویندوز سرور ٢٠٠٨ از هر دو نسخه سابنت IPv4 و IPv6 ساپورت میکند. وقتی شما یک سابنت ایجاد میکنید، شما باید آدرس شبکه را با نوشتن پرفیکس prefix مشخص کنید. آدرس پرفیکس برای یک آدرس شبکه از آدرس ID شبکه تشکیل شده است، بعد از آن یک اسلش یا خط مورب / و به دنبال آن تعداد بیتها bits در ID شبکه میباشد. وقتی سابنت استفاده نمیشود، آدرس سابنت با صفر مانند 192.168.15.0، تمام میشود. برای مثال اگر آدرس شبکه 192.168.15.0 و سابنت ماسک 255.255.255.0 باشد، شما باید آدرس پرفیکس را 24/192.168.15.0 وارد کنید .

شما میتوانید برای ایجاد یک سابنت و متصل کردن آن به یک site از روش زیر استفاده کنید :

در کنسول Active Directory Sites And Services ، روی قسمت Subnets کلیک سمت راست کنید و سپس New Subnet را کلیک کنید. این پنجره شی جدید سابنت New Object–Subnet را نشان میدهد، همانطور که در شکل ٢-٧ میبینید .

در قسمت پرفیکس، آدرس پرفیکس برای سابنت را بنویسید .

site ای که میخواهید سابنت  را به آن مرتبط کنید را انتخاب کنید، سپس OK را کلیک کنید .

بعد از اینکه شما سابنت را ایجاد کردید، میتوانید site مرتبط را تغییر دهید. برای اینکار از روش زیر استفاده کنید :

در کنسول Active Directory Sites And Services ، در قسمت فولدر Subnets ، روی سابنت دوبار کلیک کنید .

روی سابنت کلیک سمت راست کرده، Properties را کلیک کنید. در تب General ، قسمت Site ، میتوانید site مورد نظر را انتخاب کنید .

OK را کلیک کنید .

تیپ: اگر شما سابنت را با یک site دیگر مرتبط کنید، شما احتیاج دارید که اطمینان حاصل کنید دومین کنترولرهای در این سابنت به site جدید منتقل شده باشند. منتقل کردن یک دومین کنترولر از یک site به site دیگر، شامل انتقال شی object مرتبط به آن در اکتیو دایرکتوری از یک site به دیگری است. این ارتباطی به اینستال یا demoting کردن دومین کنترولر یا انتقال فیزیکی سرور ندارد .

 

شکل ٢-٧ استفاده از پنجره New Object–Subnet برای ایجاد سابنت جدید