شما از site links ها برای ارتباط دو یا چند sites به منظور replication استفاده میکنید. وقتی شما اکتیو دایرکتوری برای یک forest جدید اینستال میکنید، یک site link جدید به نام DEFAULTIPSITELINK در IP container برای اولین default site ساخته میشود. شما میتوانید به صورت مجزا هر لینک اضافی در صورت نیاز ایجاد کنید. شما با استفاده از کنسول Active Directory Sites And Services میتوانید مدیریت و ایجاد کنید .