Site هایی که شما اضافه میکنید شامل site link پیشفرض میباشند مگر آنکه شما site link های دیگری پیکربندی کرده باشید. اگر همه اتصالات شبکه بین sites ها دارای سرعت و اولویت priority یکسان باشند، این پیکربندی پیشفرض میتواند کار کند بدون آنکه شما site links های اضافی ایجاد کرده باشید. با این پیکربندی، همه sites ها دارای خصوصیات properties یکسان intersite replication خواهند بود. اگر شما این خصوصیات properties را تغییر دهید، این تغییرات توپولوژی replication همه sites ها را تحت تاثیر قرار میدهد .

برای پیکربندی خصوصیات متفاوت replication ، زمانی که ارتباط شبکه بین sites ها دارای سرعت و اولویت priority متفاوت باشند، شما میتوانید site link های اضافی ایجاد کنید. قبل از آنکه شما یک site link را ایجاد کنید، دو نقطه انتهایی site link باید وجود داشته باشد. منظور این است که شما احتیاج دارید در انتهای هر site link قبلا sites ایجاد کرده باشید، قبل از آنکه بتوانید site link را ایجاد کنید و سپس شما میتوانید پیکربندی sites را با site link به روز رسانی کنید.