ایجاد Trust Relationship

بر روی Start کلیک کنید ، و سپس از منوی Administrative Tools کنسول Active Directory Domains and Trusts را انتخاب کنید.بر روی نام دومین (contoso.com) راست کلیک کنید ، سپس Properties را انتخاب کنید.بر روی تب Trusts کلیک کنید ، و سپس New Trusts را انتخاب کنید.در صفحه Welcome to the New trust Wizard ، بر روی Next کلیک کنید.


در صفحه Trust Name ، نام DNS ای دومین مقصد (wiki.com)را وارد کنید ، و سپس بر روی Next کلیک کنید.در صفحه Trust Type ، گزینه Forest Trust را انتخاب کنید ، و سپس بر روی Next کلیک کنید.