Upgrade Exchange Server 2007/2010 lên Exchange Server 2013 - Phần 4 - Migrate Public Folder và Uninstall Exchange Server 2010 (vi-VN)

Upgrade Exchange Server 2007/2010 lên Exchange Server 2013 - Phần 4 - Migrate Public Folder và Uninstall Exchange Server 2010 (vi-VN)

UPGRADE EXCHANGE SERVER 2007/2010 LÊN EXCHANGE SERVER 2013 - PHẦN 4 - MIGRATE PUBLIC FOLDER VÀ UNINSTALL EXCHANGE SERVER 2010

 I- GIỚI THIỆU:

Trong phần trước tôi đã trình bày thao tác cài đặt hệ thống Exchange Server 2013 tích hợp với hệ thống Exchange Server 2010 và các thao tác cấu hình cần thiết để Exchange Server 2013 có thể hoạt động. Sau khi quá trình nâng cấp thành công, bạn cần gỡ bỏ Exchange Server 2010 khỏi hệ thống để sử dụng Exchange Server 2013. Tuy nhiên nếu trong Exchange Server 2010 của bạn có sử dụng Public Folder để chia sẻ dữ liệu thì cần phải Migrate toàn bộ các Public Folder sang Exchange Server 2013. Trong bài viết này tôi sẽ trình bày thao tác Migrate Public Folder sang Exchange Server 2013 và gỡ bỏ Exchange Server 2010.

 II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Mô hình bài lab bao gồm 2 máy:

- EX2010: Exchange Server 2010 và Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2008 R2 SP1

- EX2013: Domain member chạy Windows Server2012

Để thực hiện bài LAB này bạn cần hoàn thành các phần trước:

a. Phần 1: Cài đặt Exchange Server 2013 cùng Domain với Exchange Server 2007/2010

b. Phần 2: Migrate Mailbox từ Exchange Server 2007/2010 sang Exchange Server 2013

c. Phần 3: Cấu hình Send Connector và Receive Connector

Trước khi thực hiện bạn bài LAB này, bạn cần kiểm tra hệ thống Exchange Server 2013 hoạt động tốt mà không cần Exchange Server 2010 bằng cách tắt máy Exchange Server 2010 và kiểm tra mọi hoạt động trên Exchange Server 2013.

* Quy trình thực hiện:

1/ Migrate Arbitration Mailbox và Discovery Mailbox

2/ Migrate Public Folder

3/ Xóa Public Folder Database

4/ Uninstall Exchange Server 2010

 III- TRIỂN  KHAI CHI TIẾT:

1/ Migrate Arbitration Mailbox và Discovery Mailbox

- Trước khi tiến hành, bạn thử uninstall Exchange Server 2010 bằng cách mở Control Panel - Programs and Features.

- Chọn Microsoft Exchange Server 2010 và nhấn nút Uninstall.

- Chấp nhận bản quyền và nhấn Next, hộp thoại Server Role Selection bạn bỏ tất cả các dấu chọn và nhấn Next.

- Quá trình kiểm tra sẽ báo lỗi.

+ Lỗi thứ nhất là Mailbox Database cũ còn một số Mailbox như arbitration mailbox, archive mailbox … do đó bạn cần migrate các mailbox này sang Exchange Server 2013.

+ Lỗi thứ hai là Public Folder Database vẫn còn chứa replicas folder, do đó bạn cần migrate Public Folder sang Exchange Server 2013 và xóa Public Folder Database trước khi uninstall Exchange Server 2010 - Nhấn nút Cancel.

- Nhập lệnh Get‐Mailbox –Arbitration để xem danh sách các Arbitration Mailbox, đây là các mailbox dùng để chứa các E-Mail chờ kiểm duyệt, bạn quan sát thấy có 3 Mailbox đang nằm trên Exchange Server 2010 (EX2010).

- Migrate các Mailbox này sang Exchange Server 2013 bằng lệnh sau:

Get-Mailbox –Arbitration | New-MoveRequest –TargetDatabase <Mailbox Database 2013>

Hệ thống có thể sẽ báo lỗi vì một số Arbitration Mailbox đang có sẵn trên Exchange Server 2013.

- Kiểm tra kết quả bằng lệnh Get-MoveRequest. Có thể kiểm tra nhiều lần cho đến khi cột Status hiển thị "Completed" thì thực hiện bước tiếp theo.

- Tiếp theo bạn cần xem xét các Discovery Search Mailbox (đây là các Mailbox dùng để lưu kết quả tìm kiếm Discovery) bằng lệnh Get-Mailbox "*Discovery*". Quan sát kết quả tôi không thấy mailbox nào trên Exchange Server 2010 nên tôi không cần migrate và có thể tiếp tục các bước sau.

- Nếu còn Mailbox nào trên Exchange Server 2010 thì bạn cần Migrate sang Exchange Server 2013 tương tự như trên bằng lệnh sau:

Get-Mailbox “*Discovery*” | New-MoveRequest  –TargetDatabase <Mailbox Database 2013>

- Bây giờ bạn có thể thử uninstall Exchange Server 2010, quan sát chỉ còn lỗi thứ hai.

2/ Migrate Public Folder

- Trên Exchange Server 2010, kiểm tra sách các Public Folder bằng lệnh Get-PublicFolder -RecurseDo ở đây tôi không dùng Public Folder, nếu bạn có dùng Public Folder thì sẽ thấy nhiều hơn.

- Lần lượt nhập 2 lệnh sau đây:

MD C:\PF để tạo thư mục chứa các file cần thiết

Get-PublicFolder -Recurse | Export-CSV C:\PF\EX2010_PF.csv để sao lưu (export) cấu trúc các Public Folder vào 1 file tùy ý do bạn đặt tên (tôi đặt tên là EX2010-Public Folder.CSV).

- Kiểm tra nội dung thư mục C:\PF sẽ thấy File vừa export.

- Tiếp theo bạn cần sao lưu trạng thái các Public Folder thành 1 file tùy ý (ví dụ EX2010-Public Folder-Stat.CSV) bằng lệnh sau:

Get-PublicFolder -Recurse | Get-PublicFolderStatistics | Export-CSV C:\PF\Ex2010-Public Folder-Stat.csv

- Sau đó kiểm tra nội dung thư mục C:\PF.

- Sao lưu permission trên các Public Folder vào một file tùy ý (ví dụ EX2010-Public Folder-Perms.CSV) bằng lệnh sau

 Get-PublicFolder -GetChildren | Get-PublicFolderClientPermission | Select-Object Identity,User -ExpandProperty AccessRights | Export-CSV C:\PF\EX2010_PF-Perms.csv

- Sau đó kiểm tra nội dung thư mục C:\PF.

- Kiểm tra trạng thái Lock của các Public Folder bằng lệnh

Get-OrganizationConfig | FL PublicFoldersLockedforMigration, PublicFolderMigrationComplete

- Nếu nhìn thấy trạng thái là True có nghĩa là Public Folder đã bị Lock và không để truy cập được cho đến khi quá trình migrate hoàn thành, bạn cần chuyển trạng thái này sang False bằng lệnh sau:

Set-OrganizationConfig -PublicFoldersLockedforMigration:$false -PublicFolderMigrationComplete:$false

- Sang máy Exchange Server 2013 lần lượt kiểm tra để bảo đảm không có quá trình migrate nào đang diễn ra, kiểm tra danh sách các Public Folder Database và danh sách các Public Folder bằng các lệnh sau:

Get-PublicFolderMigrationRequest

Get-PublicFolderDatabase

Get-PublicFolder

- Tiếp theo bạn cần Export toàn bộ cấu trúc Public Folder vào một File CSV bằng các Script tên là Export-PublicFolderStatistics.ps1 vàPublicFolderToMailboxMapGenerator.ps1 (bạn có thể tìm 2 Script này trong thư mục C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts). Nếu không thấy bạn có thể download từ Link sau và copy vào thư mục trên

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=38407

- Nhấn nút Download

(Lưu ý bạn phải Download cả 4 File. 2 File psd1 là cần thiết để 2 file ps1 có thể thực thi)

- Chuyển vào thư mục Scripts bằng lệnh

Cd " C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Scripts"

Sau đó chạy Script Export-PublicFolderStatistics.ps1  bằng lệnh:

.\Export-PublicFolderStatistics.ps1 \\EX2010.mcthub.local\C$\PF\PFStats.csv

- Kiểm tra nội dung thư mục C:\PF bạn sẽ thấy File vừa export.

- Kiểm tra nội dung File này sẽ thấy cấu trúc tương tự hình dưới

Sau đó chạy Script PublicFolderToMailboxMapGenerator.ps1 bằng lệnh:

 .\PublicFolderToMailboxMapGenerator.ps1 20480000 \\EX2010.mcthub.local\C$\PF\PFStats.csv \\EX2010.mcthub.local\C$\PF\MapGen.csv

(Trong đó 20480000 là dung lượng tối đa của Mailbox tính bằng đơn vị byte)

- Kiểm tra nội dung thư mục C:\PF sẽ thấy File MapGen.CSV.

- Kiểm tra nội dung File này sẽ thấy cấu trúc tương tự hình dưới. Quan sát tên Mailbox là Mailbox1, tên này sẽ dùng ở bước tiếp theo.

- Sang máy Exchange Server 2013, tạo một Public Folder Mailbox (lưu ý đặt tên giống với tên trong File MapGen.CSV) để sử dụng trong chế độ Migration bằng lệnh sau:

New-Mailbox -PublicFolder Mailbox1 -HoldForMigration:$true –Database “Mailbox Database của Exchange Server 2013”

- Kiểm tra Mailbox đã tạo bằng lệnh Get-Mailbox -PublicFolder

- Sang máy Exchange Server 2013, tạo thư mục tùy ý (ví dụ C:\Temp), sao đó copy File MapGen.CSV từ thư mục C:\PF của Exchange Server 2010.

- Tạo tác vụ Migration bằng lệnh sau:

New-PublicFolderMigrationRequest -SourceDatabase (Get-PublicFolderDatabase -Server EX2010) -CSVData (Get-Content C:\temp\Mapgen.csv -Encoding Byte)

- Kiểm tra tác vụ Migratiom bằng lệnh Get-PublicFolderMigrationRequest cho đến khi cột Status hiển thị trạng thái "AutoSuspended" thì tiếp tục bước tiếp theo.

- Sang máy Exchange Server 2010 chuyển trạng thái Lock để Migrate bằng lệnh

Set-OrganizationConfig –PublicFoldersLockedForMigration:$true

- Restart service: Microsoft Exchange Information Store.

- Chuyển sang Exchange Server 2013, hoàn tất tác vụ di migration bằng 2 lệnh sau:

Set-PublicFolderMigrationRequest –Identity \PublicFolderMigration -PreventCompletion:$false

Resume-PublicFolderMigrationRequest –Identity \PublicFolderMigration

- Kiểm tra trạng thái Migration bằng lệnh Get-PublicFolderMigrationRequestNếu thấy trạng thái là "InProgress" thì chờ đợi quá trình này

- Kiểm tra trạng thái Migration bằng lệnh Get-PublicFolderMigrationRequestNếu thấy trạng thái là "Completed" có nghĩa là quá trình migrate đã hoàn tất

- Kiểm tra danh sách các Public Folder bằng lệnh Get-PublicFolder

3/ Xóa Public Folder Database

- Sang máy Exchange Server 2010, bảo đảm không sử dụng Public Folder Distribution trên Default Offline Address Book.

- Xóa Public Folder Database.- Nếu vẫn không xóa được Public Folder Database bạn có thể thực hiện các bước sau:

          + Dismount Public Folder Database

          + Xóa toàn bộ các file trong thư mục chứa Public Folder Database

          + Mount lại Public Folder Database - Yes - Yes

          + Xóa Public Folder Database.

4/ Uninstall Exchange Server 2010

- Tới đây bạn có thể Uninstall Exchange Server 2010 theo các thao tác sau

- Hộp thoại Maintenace Mode, nhấn Next.

- Bỏ tất cả các dấu chọn, nhấn Next.

- Sau khi quá trình kiểm tra thành công, bạn nhấn nút Uninstall.

- Chờ đợi quá trình gỡ bỏ Exchange Server 2010 thành công, nhấn nút Finish.

- Restart máy Exchange Server 2010

- Sang máy Exchange Server 2013. Mở ECP kiểm tra. Chọn servers - servers: Bạn chỉ thấy một máy Exchange Server 2013.

- Chọn servers - databases: Bạn chỉ thấy Mailbox Database của Exchange Server 2010.
mcthub.com

By Đồng Phương Nam

 Cám ơn bạn đã xem bài viết

Leave a Comment
  • Please add 4 and 4 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
Page 1 of 1 (1 items)
<