I- GIỚI THIỆU:

Windows Server 2012 và SC VMM 2012 SP1 cho phép cấu hình mạng ảo dựa trên chức năng "Network Virtualization" cho phép xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng mạng ảo dựa trên cùng một mạng vật lý cho từng khách hàng mà không lo ngại về khả năng trùng lặp IP giữa các khách hàng sử dụng các mạng ảo khác nhau. Trong phần này tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình cơ sở hạ tầng mạng ảo cho các máy ảo trên VMM

 II. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

- DC2012: Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2012

- SERVER1 (VMM Server): Domain member chạy Windows Server 2012 đã cài đặt SCVMM 2012 SP1 (xem phần 1). Máy này cần có 2 Card mạng (1 Card sử dụng cho External Network và 1 Card dành riêng để tạo mạng ảo). Nếu không có Card mạng thứ hai, bạn có thể cài đặt Card mạng Loopback để thực hiện

- HOST1 (Host Hyper-V): Domain member chạy Windows Server 2012 đã cài đặt Hyper-V và đã có sẵn 3 máy ảo chạy hệ điều hành tùy ý

Trước khi thực hiện bạn cần đưa Host Hyper-V (HOST1) vào VMM (xem phần 2)

* Quy trình thực hiện:

1/ Tạo Logical Network

2/ Tạo Native Port Profile

3/ Tạo Logical Switch

4/ Cấu hình cho Host Hyper-V sử dụng Logical Switch

5/ Tạo VM Network

6/ Gán VM Network, VM Subnet và Logical Switch cho máy ảo

7/ Kiểm tra

III. TRIỂN KHAI CHI TIẾT:

1/ Tạo Logical Network

Đây là thành phần bắt buộc để đại diện cho các Subnet và các Site trong hệ thống. Trong ví dụ này tôi sẽ tạo 1 Logical Network đại diện cho các máy ảo ở chi nhánh Hà Nội.

- Trên VMM Server: Tạo Logical Network

Dong Phuong Nam

- Đặt tên cho Logical Network, lưu ý đánh dấu Check "Allow new VM networks created on this logical network to use network virtualization" để cho phép các VM Network (sẽ được tạo ở bước sau) sử dụng Logical Network này nhằm mục đích tạo ra các mạng ảo.

Dong Phuong Nam

- Tiếp theo bạn cần tạo Site. Site là đại diện cho các vị trí địa lý chứa các mạng ảo, trong Site bạn có thể qui định các VLAN và Subnet đại diện cho các network trong 1 Site. Ở đây tôi sẽ tạo 1 Site có 2 Subnet (192.168.2.0 dành cho bộ phận IT và 192.168.3.0 dành cho bộ phần Sale thuộc Site Hà Nội). Nhấn nút Add để tạo Site.

Dong Phuong Nam

- Chọn host group All Hosts để cho phép tất cả các host Hyper-V sử dụng. Nhấn nút Insert Row để thêm các subnet cho site.

Dong Phuong Nam

- Lần lượt thêm 2 subnet như hình dưới. Lưu ý nếu bạn không sử dụng VLAN để cô lập các mạng, bạn cần nhập ô VLAN là 0 (0 có nghĩa là disable chức năng VLAN). Khung IP Subnet bạn có thể bỏ trống nếu bạn sử dụng VLAN ID, khi đó các máy ảo sẽ nhận IP động từDHCP Server trong hệ thống.

Dong Phuong Nam

- Nhấn nút Finish để hoàn tất.

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra Site HaNoi đã được tạo.

Dong Phuong Nam

- Tiếp theo bắt buộc bạn phải tạo hai IP Pool dành cho hai Subnet để các máy ảo có thể nhận IP. IP trong Pool này được gọi là PA (Provider Address) dùng để định tuyến giữa các Host Hyper-V trong hệ thống.

Dong Phuong Nam

- Tạo IP Pool thứ nhất cho bộ phận IT.

Dong Phuong Nam

- Chọn Site HaNoi_0 và Subnet 192.168.2.0/24.

Dong Phuong Nam

- Chỉ định range IP cho Pool tùy ý. Ở đây bạn có thể chỉ định range IP dành riêng để làm Virtual IP (VIP) để cấu hình Network Load Balancing (NLB). Tuy nhiên trong ví dụ này tôi không cấu hình NLB nên không cần qui định range IP dành riêng cho VIPs.

Dong Phuong Nam

- Thêm thông số Gateway là 192.168.2.1.

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Thêm thông số DNS Server là 172.16.0.10.

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Thêm thông số WINS Server cho IP Pool. Tuy nhiên trong ví dụ này tôi không có WINS Server trong hệ thống nên có thể bỏ qua bước này.

Dong Phuong Nam

- Nhấn nút Finish để hoàn tất

Dong Phuong Nam

- Tương tự như trên bạn tạo thêm một IP Pool tên là Sales Department như sau:

          + Range IP: 192.168.3.1 - 192.168.3.254

          + Gateway: 192.168.3.1

          + DNS Server: 172.16.0.10

- Kiểm tra hai IP Pool đã tạo trên Logical Network HaNoi.

Dong Phuong Nam

2/ Tạo Native Port Profile

- Trên VMM, một số các Port Profile đã được tạo sẵn nhằm, các Profile này qui định các thông số cho các port nhằm mục đích sử dụng cho các Card mạng ảo mục đích mà bạn muốn sử dụng cho các máy ảo. Bạn có thể tham khảo chi tiết về chức năng của các Port Profilecó sẵn trong VMM tại http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj721570.aspx

Dong Phuong Nam

- Chọn Uplink port profile. Uplink port profile cho phép định nghĩa thuật toán cân bằng tải và NIC Teaming để có thể liên kết giữa Logical Swicth (sẽ tạo ở các bước sau) và Site đã tạo trong Logical Network.

Dong Phuong Nam

- Chọn Site HaNoi_0

Dong Phuong Nam

- Nhấn nút Finish để hoàn tất

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra Native Port Profile đã được tạo

Dong Phuong Nam

 

3/ Tạo Logical Switch

Logical Switch cho phép liên kết các port profile với các classification (phân loại port) để có thể gán cho các Host Hyper-V sử dụng

Dong Phuong NamDong Phuong Nam

- Đặt tên cho Logical Switch.

Dong Phuong Nam

- Chọn các chức năng mở rộng (Extension) muốn cài đặt cho Logical Switch. Chấp nhận mặc định và nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Nhấn Add để liên kết Port Profile đã tạo và Logical Switch.

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Thêm Port Classification vào Logical Switch để chỉ định các chức năng cần thiết cho Logical Switch. Ở đây tôi chọn thêm Port Classification là "Medium Bandwidth" để sử dụng cho các máy ảo có nhu cầu truyền nhận dữ liệu ở mức trung bình. Nhấn nút Add.

Dong Phuong Nam

- Nhấn nút Browse.

Dong Phuong Nam

- Chọn thêm Port Classification là "Medium Bandwidth" - OK.

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Nhấn nút Finish để hoàn tất.

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra Logical Switch đã được tạo.

Dong Phuong Nam

 4/ Cấu hình cho Host Hyper-V sử dụng Logical Switch

- Trên Host Hyper-V (HOST1) bạn Enable Card mạng thứ hai (LAN2). Nếu không có Card mạng này bạn có thể cài thêm Card Loopback để có thể cấu hình.

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Chuyển sang VMM Server (SERVER1), Refresh HOST1 để cập nhật cấu hình Card mạng mới.

Dong Phuong Nam

- Bạn cần quan sát trạng thái bằng cách chuyển sang sửa sổ Jobs và đợi đến khi quá trình thành công (Status là Completed)

Dong Phuong Nam

- Chỉnh thông số cấu hình cho HOST1.

Dong Phuong Nam

- Thêm Logical Switch cho HOST1

Dong Phuong Nam

- Sang Tab Virtual Switches: Chọn Logical Switch mới tạo là HaNoi Logical Switch,  lưu ý chọn Card mạng thứ hai

Dong Phuong Nam

- Sang Tab Hardware chọn Logical Network HaNoi - OK.

Dong Phuong NamDong Phuong Nam

- Chuyển sang cửa sổ Jobs và đợi quá trình chỉnh thuộc tính thành công

Dong Phuong Nam

 5/ Tạo VM Network

VM Network là thành phần bắt buộc để các máy ảo cần kết nối nhằm mục đích sử dụng Logical Network. Nếu bạn có nhiều công ty khách hàng cần có những hệ thống mạng ảo riêng biệt, bạn cần tạo cho mỗi công ty khách hàng này một VM Network riêng biệt để cô lập các hệ thống mạng ảo. Ở đây tôi sẽ tạo một VM Network sử dụng Logical Network HaNoi đã tạo ở bước 1.

Dong Phuong Nam

- Đặt tên cho VM Network và chọn Logical Network HaNoi

Dong Phuong Nam

- Chọn Isolate using Hyper-V network virtualization để cô lập các máy ảo kết nối vào VM Network này với các network khác cùng sử dụng Logical Network.

Dong Phuong Nam

- Tạo 2 VM Subnet 192.168.2.0 và 192.168.3.0 dành cho các máy ảo của 2 bộ phận IT và Department.

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra thông số của 2 VM Subnet.

Dong Phuong Nam

- Mặc định VMM 2012 không cho phép kết các máy ảo trong VM Network kết nối tới VM Network khác nên chỉ có lựa chọn "No connectivity".  Bạn quan sát 2 lựa chọn bên d����ới cho phép cung cấp một Gateway VPN hoặc NVGRE Gateway bị mờ do phiên bản hiện tại của SCVMM chưa hỗ trợ. Microsoft vẫn đang tiếp tục mở rộng và có thể sẽ cho phép cấu hình các Gateway này ở các phiên bản SCVMM tiếp theo.

Dong Phuong Nam

- Nhấn nút Finish để hoàn tất.

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra VM Network đã được tạo.

Dong Phuong Nam

- Tiếp theo bạn cần tạo 2 IP Pool để gán IP cho các máy ảo trong VM Network. Những IP này được gọi là CA (Customer Addresses).

Dong Phuong Nam

- Tạo IP Pool thứ nhất cho các máy ảo của bộ phận IT sử dụng Subnet 192.168.2.0/24

Dong Phuong Nam

- Chỉ định Range IP.

Dong Phuong Nam

- Chỉ định thông số Default Gateway 192.168.2.1.

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Chỉ định thông số DNS Sever là 172.16.0.10.

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Bỏ qua thông số WINS Server.

Dong Phuong Nam

- Nhấn nút Finish để hoàn tất.

Dong Phuong Nam

- Tương tự bạn tạo IP Pool thứ hai cho các máy ảo của bộ phận Sales sử dụng Subnet 192.168.3.0/24

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra 2 IP Pool đã tạo.

Dong Phuong Nam

 6/ Gán VM Network, VM Subnet và Logical Switch cho máy ảo

- Chọn 1 máy ảo tùy ý (tôi gọi là VM1) và chỉnh thuộc tính cho máy ảo đó.

Dong Phuong Nam

- Sang Tab Hardware Configuration - Chọn Network Adapter. Nhấn nút Browse để chọn VM Network.

Dong Phuong Nam

- Chọn VM Network đã tạo trước đó.

Dong Phuong Nam

- Chọn VM Subnet là IT Subnet. Chọn Logical Switch là HaNoi Logical Switch. Chọn Classification là Medium Bandwidth.

Dong Phuong Nam

- Chuyển sang cửa sổ Jobs theo dõi trạng thái cấu hình và chờ đợi đến khi thành công.

Dong Phuong Nam

- Tương tự bạn lần lượt chỉnh thuộc tính cho 2 máy ảo tùy ý tiếp theo sử dụng VM Network đã với các thông số như sau

          + VM2 (Chọn VM Subnet là IT Subnet. Chọn Logical Switch là HaNoi Logical Switch. Chọn Classification là Medium Bandwidth)

          + VM3 (Chọn VM Subnet là Sales Subnet. Chọn Logical Switch là HaNoi Logical Switch. Chọn Classification là Medium Bandwidth)

 7/ Kiểm tra:

- Start 3 máy ảo VM1, VM2 và VM3. Chuyển cả 3 máy ảo sang chế độ IP động

- Lần lượt dùng lệnh IPCONFIG kiểm tra IP 3 máy ảo

          + VM1 sẽ có IP là 192.168.2.X

          + VM2 sẽ có IP là 192.168.2.Y

          + VM1 sẽ có IP là 192.168.3.Z

- Kiểm tra lên kết giữa 3 máy ảo bằng lệnh Ping, kết quả sẽ thành công do

          + VM1 và VM2 sử dụng chung Subnet 192.168.2.0/24

          + VM3 sử dụng Subnet  192.168.3.0/24 nhưng vẫn liên lạc được với VM1 và VM2 do Hyper-V sẽ tự động cấu hình định tuyến cho router ảo nhằm liên kết các subnet trong cùng VM Network

 Bạn có thể tạo thêm các VM Network khác sử dụng Logical Network vừa rồi dành riêng cho các máy ảo của các công ty khách hàng khác. Khi đó các máy ảo này sẽ cô lập với các máy ảo trong bài LAB này và có thể đặt IP tùy ý có thể trùng lặp với các máy ảo trong bài LAB này.

mcthub.com
By Đồng Phương Nam