System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012 - PHẦN 2: Tạo máy ảo (vi-VN)

System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) 2012 - PHẦN 2: Tạo máy ảo (vi-VN)

I- GIỚI THIỆU:

Trong phần 1 của loạt bài về SCVMM 2012 này, chúng tôi đã trình bày các thao tác cần thiết để cài đặt System Center Virtual Machine Maneger (SCVMM) 2012 SP1. Trong phần 2 này tôi sẽ trình bày các thao tác cơ bản để có thể quản lý Hyper-V và tạo các máy ảo trên host Hyper-V

 II- CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI:

Mô hình bài lab bao gồm 3 máy:

- DC2012: Domain Controllder (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2012

- SERVER1: Domain Member chạy Windows Server 2012 và đã được cài đặt System Center Virtual Machine Maneger (SCVMM) 2012 SP1 (Xem bài viết ở phần 1)

- HOST1: Domain Member chạy Windows Server 2012 đã cài đặt Hyper-V và tạo một External Virtual Switch (Xem bài viết về Hyper-V)

Để thực hiện tốt bài LAB bạn nên có một đĩa cứng ảo (File VHD) đã cài đặt sẵn một hệ điều hành Windows phiên bản tùy ý và đã gỡ SID bằng cách chạy sysprep.exe. Nếu có sẵn File VHD này bạn có thể triển khai các máy ảo mới dựa vào đó. Nếu không có sẵn bạn cũng có thể dùng một đĩa cứng ảo trống được tạo sẵn trên SCVMM.

* Quy trình thực hiện:

1/ Add Host Hyper-V vào SCVMM

2/ Copy File VHD vào Library Server

3/ Tạo máy ảo

III- TRIỂN KHAI CHI TIẾT:

1/ Add Host Hyper-V vào SCVMM

Thao tác đầu tiên cần thực hiện khi cấu hình SCVMM là Add Hyper-V Server (còn lại là Host Hyper-V) để có thể tạo và quản lý các máy ảo trên Host Hyper-V này

- Trên máy SERVER1 (SCVMM Server). Mở Virtual Machine Manager Console. Chấp nhận lựa chọn mặc định để kết nối vào SCVMM Server bằng quyền của User đang Logon là MCTHUB\administrator. Nhấn nút Connect

Dong Phuong Nam

 - Chọn Fabric - Server - All Hosts - Add Hyper-V Hosts and Clusters

alt=

- Chấp nhận lựa chọn mặc định, lựa chọn này yêu cầu Host Hyper-V phải là domain member thuộc  Domain local hoặc thuộc một domain khác nhưng có thiết lập quan hệ trust với domain local - Nhấn Next

alt=

- Qui định Credential để thực hiện thao tác. Bạn có thể tạo dùng Run as account đã tạo sẵn (trong cái bài viết tiếp theo tôi sẽ trình bày khác niệm và thao tác tạo Run as account) hoặc nhập UserName và Password của Account có quyền quản trị. Ở đây tôi sẽ dùng Domain Admin là MCTHUB\Administrator.

alt=

- Chấp nhận lựa chọn mặc định để tìm Host Hyper-V theo tên. Nhập vài ký tự bắt đầu của phần tên máy ở klhung Computer Name. Ở đây tôi nhập từ "HOST" có nghĩa là tìm các máy Host Hyper-V có tên bắt đầu bằng từ "HOST" và nhấn Next.

alt=

- Chương trình Discover sẽ dò tìm trong Active Directory và cho kết quả. Bạn chọn máy Host Hyper-V cần đưa vào SCVMM quản lý làHOST1.mcthub.local và nhấn Next. Trong hệ thống hiện tại của tôi có 2 Host Hyper-V, bạn không cần quan tâm tới HOST2.mcthub.local.

alt=

- Chọn Host Group chứa Host Hyper-V cần thêm là All Hosts và nhấn Next. Host group là một nhóm chứa các Host Hyper-V dùng để thiếp lập các cấu hình chung cho các Host Hyper-V. Do chưa tạo thêm Host group nên trong SCVMM mặc định chỉ có 1 host group tên làAll Hosts.

alt=

Kiểm tra thông tin và nhấn Finish.

Dong Phuong Nam

- SCVMM đã mở cửa sổ Jobs. Bạn chờ đợi và quan sát tiến trình thực hiện trong cửa sổ này.

alt=

- Chờ đến khi thấy kết quả như hình dưới (Completed) thì đóng cửa sổ Jobs.

alt=

- Kiểm tra kết quả: Host Hyper-V đã đưa đưa vào SCVMM thành công.

HinhDongDau/1-Add%20host%20to%20VMM/picture011.jpg

2/ Copy File VHD vào Library Server

- Tiếp tục khảo sát Library Server bằng cách chọn Library - Library Servers - SERVER1.mcthub.local - VHDs. Library Server là các server chứa các tài nguyên mà SCVMM có thể sử dụng, các tài nguyên này có thể là máy ảo, file VHD, file ISO hay các profile, template …. SCVMM mặc định có sẵn một Library Server là chính SCVMM Server, bạn có thể thêm Library Server khác nếu cần thiết. Quan sát trong thư mục VHDs có sẵn 4 đĩa cứng ảo trống, bạn có thể sử dụng các đĩa cứng này. Trong ví dụ này tôi sẽ sử dụng 1 đĩa cứng ảo đã cài đặt sẵn Windows Server 2012 (nếu bạn không có sẵn đĩa cứng ảo này thì có thể bỏ qua bước 2 này và thực hiện tiếp bước 3)

Dong Phuong Nam

- Copy đĩa cứng ảo (File 2012.vhd)

HinhDongDau/2-%20Copy%20VHD/picture002.jpg

- Mở thư mục VHDs và Paste file 2012.vhd vào.

HinhDongDau/2-%20Copy%20VHD/picture003.jpg

HinhDongDau/2-%20Copy%20VHD/picture004.jpg

- Chờ đợi quá trình copy

HinhDongDau/2-%20Copy%20VHD/picture005.jpg

- Kiểm tra đã copy thành công và đóng thư mục VHDs.

HinhDongDau/2-%20Copy%20VHD/picture006.jpg

- Refresh cập nhật lại màn hình.

HinhDongDau/2-%20Copy%20VHD/picture007.jpg

- Bạn sẽ thấy File 2012.vhd đã được đưa vào thư mục VHDs trong Library Server. Tôi sẽ dùng File này để tạo máy ảo ở bước tiếp theo.

HinhDongDau/2-%20Copy%20VHD/picture008.jpg

3/ Tạo máy ảo

- Chọn VMs and Services - All Hosts - host1 - Create Virtual Machine để tạo máy ảo mới.

Dong Phuong Nam

- Chọn Use an exiting virtual machine, VM Template, or virtual hard disk để sử dụng đĩa cứng ảo có sẵn trong Library Server và nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Chọn File 2012.vhd đã copy ở bước 2 và nhấn OK (Nếu bạn không có File này thì có thể chọn một trong 4 đĩa cứng trống bên dưới).

Dong Phuong Nam

- Nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Đặt tên tùy ý cho máy ảo mới. Tôi đặt là SERVER4.

Dong Phuong Nam

- Qui định các thông số về phần cứng cho máy ảo mới. Tôi chọn RAM cho máy ảo này là 4GB.

Dong Phuong Nam

- Chọn card mạng là External Network - Nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Chọn Host group chứa máy ảo là All Hosts.

Dong Phuong Nam

- Chọn Host Hyper-V chứa máy ảo là host1.mcthub.local. Bạn quan sát thấy SCVMM "chấm điểm" cho host của tôi là 3 sao, sang Tab Rating Explanation quan sát phải có kết quả như hình dưới thông báo rằng Host Hyper-V của bạn thỏa mãn điều kiện để tạo máy ảo. Nhấn nút Next.

Dong Phuong Nam

- Nhấn Browse để chọn thư mục chứa máy ảo.

Dong Phuong Nam

- Chọn nơi chứa máy ảo tùy ý và nhấn OK.

HinhDongDau/3-%20Tao%20may%20ao/picture010_1.jpg

- Nhấn Next.

HinhDongDau/3-%20Tao%20may%20ao/picture010_2.jpg

- Chấp nhận các thông số mặc định và nhấn Next.

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra các thông tin về máy ảo và nhấn nút Create để bắt đầu tạo máy ảo.

Dong Phuong Nam

- Cửa sổ Jobs sẽ tự động xuất hiện. Bạn chờ đợi và quan sát quá trình tạo. Quá trình này có thể hơi lâu và phụ thuộc vào cấu hình máy cũng như dung lượng file VHD.

Dong Phuong Nam

- Chờ đến khi trạng thái tạo máy ảo là Complete thì đóng cửa sổ Jobs.

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra máy ảo SERVER4 đã được tạo, bạn có thể khởi động máy ảo này bằng cách chọn Power On.

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Kết nối và máy ảo để thao tác.

Dong Phuong Nam

- Chờ đợi máy ảo khởi động Windows (Nếu bạn sử dụng đĩa cứng trống thì phải cần thực hiện cài đặt Windows cho máy ảo này)

Dong Phuong Nam

- Chấp nhận thông tin bản quyền

Dong Phuong Nam

- Khai báo các  thông số cần thiết cho Windows

Dong Phuong NamDong Phuong Nam

- Tới đây bạn có thể Logon vào máy ào bằng cách nhấn nút "Ctrl+Alt-Del" với password bạn đã đặt trước đó

Dong Phuong NamDong Phuong Nam

- Logon thành công.

Dong Phuong Nam

- Sang máy Host Hyper-V (HOST1) kiểm tra máy ảo đươc tạo ra ở đây. Bạn Shutdown máy ảo.

Dong Phuong Nam

- Chờ đợi quá trình Shutdown cho đến khi cột State hiển thị là Off.

Dong Phuong Nam

- Sang máy SERVER1 (SCVMM Server) xóa máy ảo.

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra máy ảo đã bị xóa.

Dong Phuong Nam

- Sang máy Host Hyper-V (HOST1) kiểm tra máy ảo đã bị xóa.

Dong Phuong Nam

mcthub.com
By Đồng Phương Nam
Leave a Comment
  • Please add 5 and 3 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • Please don't use all upper case for the title and please limit number of images per article as it takes long time to load

Page 1 of 1 (1 items)