I- GIỚI THIỆU

Trên Exchange Server 2013, Client Access Server nắm giữ các vai trò rất quan trọng như vận chuyển mail trong và ngoài hệ thống, đảm nhận các yêu cầu truy cập từ Client bằng Outlook, Outlook Web App hay Outlook Anywhere. Do đó để bảo đảm tính chịu lỗi cao cho Client Access Server, bạn cần cài đặt nhiều Client Access Server và cấu hình High Availability cho các Server này.

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình High Availability cho Client Access Server bằng chức năng có sẵn trên

Windows Server 2012 là Network Load Balancing

Bài LAB sử dụng 3 máy:

- DC2012: Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Server 2012

- EXCHANGE1: Domain Member chạy Windows Server 2012 đã cài đặt Exchange Server 2013 (Mailbox Role và Client Access Role)

- EXCHANGE2: Domain Member chạy Windows Server 2012 đã cài đặt Exchange Server 2013 (Mailbox Role và Client Access Role)

Để thực hiện và kiểm tra bài LAB này bạn cần cấu hình High Availability cho Mailbox Server bằng DAG đã được trình bày ở bài viết trước đó tại link bên dưới

http://www.mcthub.com/technologies/microsoft/messaging-system/213-exchange-2013-c%E1%BA%A5u-h%C3%ACnh-database-availability-group-dag.html

II- TRIỂN  KHAI CHI TIẾT

- Cài đặt Network Load Balancing trên cả hai server là EXCHANGE1 và EXCHANGE2.

Dong Phuong Nam

Chọn Feature Network Load Balancing

Dong Phuong Nam

- Cài đặt các Feature cần thiết

Dong Phuong Nam

- Sau khi cả hai server đã cài đặt xong, bạn tiến hành cấu hình Network Load Balancing trên một trong hai server đều được, tôi sẽ cấu hình trên server EXCHANGE1

Dong Phuong Nam

- Tạo một Cluster (Cluster là tập hợp gồm nhiều server hoạt động song song để tăng tính chịu lỗi cho dịch vụ)

Dong Phuong Nam

- Nhập tên server thứ nhất là EXCHANGE1 - Nhấn nút Connect

Dong Phuong Nam

- Quan sát tên Card mạng và IP của Server thứ nhất - Nhấn Next

Dong Phuong Nam

- Chấp nhận các giá trị mặc định - nhấn Next

Dong Phuong Nam

- Hộp thoại Cluster IP Address. Nhấn nút Add để qui định Cluster IP (đây là IP Address chung đại diện cho cả 2 server, hệ thống sẽ truy cập vào dịch vụ bằng IP Address này)

Dong Phuong Nam

- Nhập Cluster IP tùy ý (yêu cầu không trùng với máy nào trong mạng nội bộ) - nhấn OK

Dong Phuong Nam

- Nhấn Next

Dong Phuong Nam

- Nhập Full Internet Name là webmail.mcthub.local. Chọn cơ chế trao đổi thông tin giữa 2 server là Multicast - Nhấn Next

Dong Phuong Nam

- Chỉ định các port mà server này chấp nhận kết nối, ở đây tôi để mặc định cho phép chạy từ port 0-65535 - Nhấn Finish

Dong Phuong Nam

- Đợi cho đến khi máy EXCHANGE1 chuyển sang màu xanh. Tiếp tục đưa máy EXCHANGE2 vào Cluster

Dong Phuong Nam

- Nhập tên server thứ hai là EXCHANGE2 - Nhấn nút Connect

Dong Phuong Nam

- Quan sát tên Card mạng và IP của Server thứ hai - Nhấn Next

Dong Phuong Nam

- Chấp nhận các giá trị mặc định - nhấn Next

Dong Phuong Nam

- Chỉ định các port mà server này chấp nhận kết nối, ở đây tôi để mặc định cho phép chạy từ port 0-65535 - Nhấn Finish

Dong Phuong Nam

- Đợi cho đến khi máy EXCHANGE2 chuyển sang màu xanh. Kiểm tra cột Status của cả hai máy là Converged

Dong Phuong Nam

- Tiếp theo bạn cần tạo một Host (A) trỏ về Cluster IP đã cấu hình trước đó. Sang máy DC2012, mở DNS Console, tạo Host (A)

Dong Phuong Nam

- Đặt tên Host là webmail và IP là 172.16.0.6 (Cluster IP đã cấu hình trước đó)

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra Host đã được tạo

Dong Phuong Nam

- Nây giờ bạn có thể kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống Client Access Server bằng tên vừa tạo. Mở IE nhập URLhttps://webmail.mcthub.local/owa. Nhập Username/Password của một Mailbox tùy ý và nhấn sign in

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra User có thể truy cập vào Outlook Web App

Dong Phuong Nam

- Tiếp theo tôi sẽ kiểm tra khả năng chịu lỗi bằng cách Disable card mạng của một trong 2 máy EXCHANGE1 hoặc EXCHANGE2

Dong Phuong Nam

- Sang máy DC2012, truy cập lại vào Outllook Web App

Dong Phuong Nam

- Kiểm tra kết quả truy cập vẫn bình thường

Dong Phuong Nam

Cám ơn bạn đã xem bài viết

By Đồng Phương Nam