Hyper-V replica là chức năng cho phép đồng bộ các máy ảo từ một Hyper-V server này sang một Hyper-V server khác nhằm tăng khả năng chịu lỗi và tính sẵn sàng cho các máy ảo trong môi trường mạng ảo hóa. Hyper-V Replica có thể hoạt động trên các Hyper-V server trong domain,  trong Failover Cluster hay trên một stand-alone server, các Hyper-V server này có thể ở trên cùng một hệ thống mạng vật lý hoặc ở một site khác.

 

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình Hyper-V Replica trên Windows Server 2012 nhằm tăng khả năng chịu lỗi và tính sẵn sàng cho các máy ảo Hyper-V

II- TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Bài LAB sử dụng 2 server vật lý đảm nhận vai trò Hyper-V server

- HOST1: Hyper-V server 1 đã cài đặt Hyper-V role và quản lý 2 máy ảo bao gồm

            + DC2012: Domain Controller (domain mcthub.local) chạy Windows Serrer 2012

            + SERVERCORE: Windows Server 2012 Core. Tôi sẽ cấu hình Hyper-V Replica cho máy ảo này để đồng bộ sang HOST2

- HOST2: Hyper-V server 2 đã cài đặt Hyper-V role

Trên cả 2 máy HOST1 và HOST2, bạn tạo một thư mục tùy ý để chứa máy ảo đồng bộ giữa 2 Hyper-V server. Tôi tạo thư mụcC:\VMReplica

Dong Phuong Nam

Trên cả 2 Hyper-V server, cấu hình các thông số cần thiết cho Hyper-V Replica. Chuột phải lên tên máy Hyper-V server - Chọn Hyper-V Setting.

Dong Phuong Nam

Chọn Replication Configuration

          - Đánh dấu Enable this computer as a Replica server. Sau đó chọn phương pháp chứng thực là Kerberos (HTTP). (Nếu bạn muốn dữ liệu được mã hóa khi truyền trên môi trường mạng thì bạn có thể chọn Use certificate-based Authentication - HTTPS. Tuy nhiên phương pháp này sẽ phức tạp hơn vì yêu cầu Certificate)

          - Chọn Allow replication from any authenticated server để chấp nhận yều cầu đồng bộ từ tất cả các server, sau đó chỉ định thư mục chứa dữ liệu là C:\VMReplica

          - Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Một hộp thoại thông báo sẽ xuất hiện yêu cầu bạn enable rule cho phép các traffic của Hyper-V Replica - Nhấn OK

Dong Phuong Nam

Trên cả 2 máy HOST1 và HOST2: Mở Windows Firewall with Advanced Security

Dong Phuong Nam

Chọn Inbound Rule và enable rule Hyper-V Replica HTTP Listener (TCP-In)

Dong Phuong Nam

 

Sang HOST1, cấu hình Hyper-V Replica cho máy ảo SERVERCORE, chuột phải lên máy ảo này - Chọn Enable Replica

Dong Phuong Nam

Nhấn Next

Dong Phuong Nam

 

Chọn Hyper-V server cần đồng bộ: Nhấn Browse - Advanced - Find Now - Chọn HOST2 - OK - Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn phương pháp chứng thực là Kerberos Authentication (HTTP) - Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn đường dẫn chứa đĩa cứng của máy ảo - Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn Only the lastest recovery point để lưu giữ bản snapshot cuối cùng của máy ảo, Hyper-V Replica sẽ đồng bộ sự thay đổi của máy ảo theo chu kỳ từ 5-15 phút. Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Chọn Send Initial copy over the network đê tiến hành đồng bộ thông qua đường truyền mạng. Chọn Start replication immediately để tiến hành đồng bộ ngay thay vì phải lập lịch cho việc đồng bộ. Nhấn Next

Dong Phuong Nam

Xem lại các lựa chọn về cấu hình và nhấn Finish

Dong Phuong Nam

Lúc này trên HOST1 bạn quan sát cột Status của máy ảo SERVERCORE, bạn sẽ thấy Hyper hiển thị quá trình đồng bộ bằng thông báo "Sending Initial Replica (x%)

Dong Phuong Nam

Sang HOST2 bạn quan sát cột Status của máy ảo SERVERCORE, bạn sẽ thấy Hyper hiển thị quá trình đồng bộ bằng thông báo "Receiving Initial Replica (x%)

Dong Phuong Nam

Chờ đợi đến khi hoàn tất (cột Status không hiển thị thông báo nào). Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian tùy thuộc kích thước của máy ảo.

Dong Phuong Nam

Sau khi hoàn tất, bạn có thể kiểm tra tình trạng đồng bộ bằng cách chuyển sang HOST2, chuột phải lên máy ảo SERVERCORE - ChọnReplication - View Replication Health…

Dong Phuong Nam

Quan sát các thông tin, bảo đảm rằng thông tin Replication Health là Normal- Nhấn Close

Dong Phuong Nam

 

Tiếp theo tôi sẽ cấu hình Planned Failover cho máy ảo SERVERCORE. Sang HOST1, chuột phải lên máy ảo SERVERCORE - chọnReplication - Planned Failover.

Dong Phuong Nam

Kiểm tra dấu Start the Replica virtual machine after failover để tự động bật máy ảo sau khi cấu hình - Nhấn nút Failover

Dong Phuong Nam

Quá trình này có thể mất vài phút, bạn chờ đợi đến khi hoàn tất

Dong Phuong Nam

Chờ đợi đến khi quá trình thành công - Nhấn Close

Dong Phuong Nam

Sang HOST2, quan sát máy ảo SERVERCORE sẽ tự động khởi động và trạng thái hiển thị là Running

Dong Phuong Nam

 

Tiếp theo tôi sẽ kiểm tra việc đồng bộ bằng cách sang HOST2Connect vào máy ảo SERVERCORE

Dong Phuong Nam

Trên máy ảo SERVERCORE, Logon Administrator

Dong Phuong Nam

Tạo vài thư mục tùy ý trên thư mục gốc ổ đĩa C:

Dong Phuong Nam

Sang HOST1 chờ đợi và quan sát, trong chu kỳ từ 5-15 phút, bạn sẽ thấy máy ảo SERVERCORE được đồng bộ từ HOST2 bằng thông báo "Receiving changes (x%)"

Dong Phuong Nam

Như vậy việc cấu hình Hyper-V Replica đã thành công. Trong trường hợp HOST2 gặp sự cố bạn có thể sử dụng máy ảo trên HOST1 bằng cách chuột phải lên máy ảo - chọn Replication - Failover, sau đó chọn recovery point

 

Tiếp theo tôi sẽ kiểm tra sự kết quả của việc động bộ bằng cách xóa bỏ cấu hình Hyper-V Replica: Chuột phải lên máy ảo SERVERCORE- chọn Replication - Remove Replication

Dong Phuong Nam

Nhấn nút Remove Replication để xác nhận

Dong Phuong Nam

Sau đó tôi tắt máy ảo trên HOST2

Dong Phuong Nam

Và bật máy ảo trên HOST1

Dong Phuong Nam

Chờ đến khi máy ảo khởi động xong bạn logon Administrator

Dong Phuong Nam

Nhập 2 lệnh CD\ và TREE C:\DATA, bạn có thể thấy những thư mục này đã được đồng bộ từ máy ảo trên HOST2 sang máy ảo trên HOST1

Dong Phuong Nam

Trong phần tới tôi sẽ trình bày thao tác cấu hình High Availability cho máy ảo sử dụng Failover Cluster trên Windows Server 2012


By Đồng Phương Nam

mcthub.com