සැප්තම්බර් වින්ඩෝස් අප්ඩෙට් (KB2817630, KB2817347) කල පසු Outlook 2013 ෆොල්ඩර් පේන් නොපෙනි යාම යථාතත්වයට පත් කරන්නේ කෙසේද? (si-LK)

සැප්තම්බර් වින්ඩෝස් අප්ඩෙට් (KB2817630, KB2817347) කල පසු Outlook 2013 ෆොල්ඩර් පේන් නොපෙනි යාම යථාතත්වයට පත් කරන්නේ කෙසේද? (si-LK)

සැප්තම්බර් වින්ඩෝස් අප්ඩෙට් (KB2817630, KB2817347) කල පසු Outlook 2013 ෆොල්ඩර් පේන් නොපෙනි යාම  යථාතත්වයට පත් කරන්නේ කෙසේද?Solution: 

KB2817630, KB281734 යන අප්ඩේට්ස් අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන්න.

Control menu එකෙහි Control Panel\Programs පාත් එකට ගොස් view installed updates මත ක්ලික් කරන්න


(1)ඉන්පසු දකුනුපස ඉහල කෙලවර ඇති සර්ච් බොක්ස් එක මගින් අදාල අප්ඩේස් (KB2817630, KB281734) සොයගන්න .

(2)අන්ඉන්ස්ටෝල් කරන්න.පරිගනකය රීබූට් කරන්න


For English versions of this please visit
http://www.windowstechinfo.com/2013/09/outlook-2013-folder-pane-disappeared.html
Leave a Comment
  • Please add 6 and 1 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Comments
Page 1 of 1 (1 items)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
Page 1 of 1 (2 items)