ตารางคำนวณแบบ Single Module ในภาคนี้เป็นตารางคำนวณในกรณีที่แยกชีทหรือแยกแฟ้ม เพื่อใช้กับงานที่มีการคำนวณสลับซับซ้อนมากกว่าเดิม แทนที่จะมีตารางคำนวณเพียงตารางเดียวแล้วใช้ข้อมูลตัวแปรส่งค่าใหม่ไปคำนวณในตารางนั้นๆในชีทเดียวกัน คราวนี้ผมจะนำเสนอวิธีการสร้างตารางคำนวณพร้อมกันในหลายชีทหรือหลายแฟ้ม จากนั้นจึงเลือกนำผลการคำนวณจากชีทหรือแฟ้มที่ต้องการไปนำเสนอผลงานต่อไป

ผู้ใช้ Excel ต้องคิดไว้เสมอว่า แม้วันนี้ข้อมูลที่เก็บไว้ยังคงมีไม่มากและสามารถใช้ชีทเดียวเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ด้วยกัน แต่ในอนาคตข้อมูลที่ต้องเก็บไว้จะต้องมีปริมาณของข้อมูลมากขึ้นไปเรื่อยๆ จากเดิมที่เคยเก็บไว้ในชีทเดียว จะกลายเป็นต้องเก็บไว้ในชีทหลายชีท และในที่สุดเมื่อแฟ้มมีขนาดใหญ่มากแล้วใช้เวลาคำนวณช้าลง ก็ต้องหาทางโยกย้ายข้อมูลแยกออกไปเก็บไว้ในแฟ้มใหม่ในที่สุด พฤติกรรมเช่นนี้ถือเป็นวิวัฒนาการของการใช้ Excel ที่เราทุกคนหลีกหนีไปไม่พ้น

ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างตารางคำนวณที่ดี จึงต้องหาทางออกแบบตารางตั้งแต่แรกให้ใช้พื้นที่ตารางแยกเป็นส่วนๆ เพื่อสามารถโยกย้ายตารางจากเดิมที่เก็บอยู่ในชีทเดียว ไปแยกเก็บในชีทใหม่หรือแฟ้มใหม่ได้ทันทีที่ต้องการ

หมายเหตุ บทความในภาคนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องกับเรื่องเดิมที่ได้เขียนอธิบายไปก่อนแล้ว จึงขอแนะนำให้ผู้อ่านเริ่มต้นศึกษาจากบทความภาคแรกเป็นลำดับไปจาก อ่านภาคแรก หรือนิตยสาร EWorld ฉบับเดือนกันยายน 2551 เป็นต้นมา

ลักษณะของตารางคำนวณ Single Module แบบแยกชีทหรือแยกแฟ้ม
 1. ตารางคำนวณที่แยกชีทนี้ มิได้หมายความว่าให้แยกแต่ละลำดับของการคำนวณให้ใช้พื้นที่ต่างชีทแล้วส่งผลการคำนวณไปคำนวณต่อในชีทอื่นต่อกันไป แต่เป็นการรวมลำดับการคำนวณทั้งหมดไว้ในชีทเดียวกัน จากนั้นจึงสร้างชีทใหม่ให้มีตารางคำนวณซ้ำกับตารางคำนวณที่มีอยู่ในชีทเดิม เพียงแต่ว่าการคำนวณที่เกิดขึ้นในแต่ละชีทจะเกิดจากตัวแปรที่ต่างกัน เช่น ชีทเดิมใช้คำนวณตัวเลขในอดีต ส่วนชีทใหม่ให้ใช้คำนวณตัวเลขในปัจจุบัน จากนั้นจึงนำผลที่คำนวณได้นำมาเปรียบเทียบหาความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบัน
 2. เมื่อใดที่ใช้ชีทหลายๆชีทแยกตารางคำนวณ ย่อมแสดงว่าชีททั้งหมดยังคงอยู่ในแฟ้มเดียวกัน เมื่อนั้นย่อมทำให้แฟ้ม Excel มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งหากในการใช้งานไม่ได้ต้องการให้ทุกตารางทำการคำนวณพร้อมกัน ก็ไม่จำเป็นต้องเก็บชีททั้งหมดไว้ในแฟ้มเดียวกัน ก็หาทางแยกชีทไปแยกเก็บเป็นแฟ้มได้ทันที จากนั้นเมื่อใดที่ต้องการให้แฟ้มใดคำนวณก็จัดการเลือกเปิดเฉพาะแฟ้มที่ต้องการขึ้นมาสั่งคำนวณ
 3. แต่ละชีทหรือแฟ้มล้วนมีตารางคำนวณที่มีโครงสร้างและลำดับคำนวณเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างชีทหรือแฟ้มขึ้นใหม่ให้มีตารางคำนวณแบบเดิมเพราะเพียงแค่ copy ตารางทั้งตารางไปทับก็ใช้งานได้แล้ว แต่ถ้ามีการแก้ไขสูตรคำนวณหรือย้ายตำแหน่งเซลล์ในชีทใด จึงเป็นข้อควรระวังว่าต้องติดตามไปแก้ไขทุกชีทและทุกแฟ้มให้มีสูตรคำนวณและตำแหน่งเซลล์ตรงกันด้วยในแต่ละชีทหรือแต่ละแฟ้ม
 4. แทนที่จะสร้างตารางคำนวณแยกชีทหรือแยกแฟ้มซึ่งทำให้เกิดข้อควรระวังในการติดตามไปแก้ไขสูตรในแต่ละตารางคำนวณดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีวิธีที่ดีกว่าโดยการใช้ชีทเดียวเป็นตารางคำนวณ ส่วนชีทอื่นๆให้ใช้สำหรับเก็บค่าตัวแปร จากนั้นจึงใช้สูตรดึงข้อมูลตัวแปรจากชีทที่ต้องการมาคำนวณในชีทเดียว และเมื่อใดที่ต้องการเปรียบเทียบผลของการคำนวณก็สามารถใช้ Data Table สรุปผลในลักษณะเช่นเดียวกับโครงสร้างตารางคำนวณ Single Module ในชีทเดียวตามที่ได้แนะนำไว้ในภาคก่อน
ตัวอย่างโครงสร้างตารางคำนวณ Single Module แบบแยกชีท (อย่างง่าย)

(Download ตัวอย่างได้จาก www.ExcelExpertTraining.com/extreme/files/database/singlemodule.xls)

SingleModuleMultiSheets.pngตัวอย่างนี้ดัดแปลงมาจากตัวอย่างที่ใช้ในการอบรมหลักสูตรสุดยอดเคล็ดลับและลัดของ Excel จากเดิมซึ่งรวมตัวแปรของงบการเงินทั้งสาม case ไว้ติดกันในตารางเดียวกันในชีทเดียวกัน เปลี่ยนมาเป็นการแยกตัวแปรของแต่ละ case ไว้ในชีทต่างหากของมันเอง

โปรดสังเกตว่านอกเหนือจากตำแหน่งของตารางในชีท Case1, Case2, และ Case3 ต้องใช้ตำแหน่งเซลล์ตรงกันทั้งสามชีทคือใช้เซลล์ F3:F6 เก็บตัวเลขของยอดขายและต้นทุนแล้ว การตั้งชื่อชีทให้มีคำนำหน้าว่า Case เหมือนกันแล้วตามด้วยตัวเลข 1, 2, หรือ 3 ถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้สูตรที่ใช้ดึงข้อมูลจากชีทที่ต้องการสามารถทำได้ง่ายขึ้นด้วย ดังรูปต่อไปนี้ซึ่งเป็นชีทชื่อ SheetModule เป็นตารางคำนวณที่เลือกดึงข้อมูลจากชีทชื่อที่ต้องการมาคำนวณ

SingleModuleMultiSheets2.png

 1. ประเด็นสำคัญคือตำแหน่งเซลล์ F3:F6 เป็นตำแหน่งเดียวกับข้อมูลที่แยกเก็บไว้ในชีท Case1, Case2, และ Case3
 2. เซลล์ F2 เป็นเซลล์เดียวเท่านั้นที่มีการแก้ไขตัวเลข คุณสามารถบันทึกตัวเลข 1, 2, หรือ 3 ลงไปเพื่อแสดงถึงเลขที่ของ CaseNum ตาม case ที่ถูกแยกไว้ในชีทอื่น ดังนั้นเมื่อนำตัวเลขในเซลล์ F2 ไปต่อท้ายกับคำว่า Case โดยใช้สูตร ="Case"&$F$2 ย่อมได้ชื่อชีทที่ต้องการ (ตามภาพนี้ F2 มีเลข 2 บันทึกอยู่ ดังนั้นสูตร ="Case"&$F$2 จึงคืนค่าเป็นคำว่า Case2)
 3. สูตรในเซลล์ F3:F6 คือ =INDIRECT("Case"&$F$2&"!"&ADDRESS(ROW(),COLUMN()))
  3.1. สูตรส่วนตั้งแต่ "Case"&$F$2&"!" จะคืนค่าออกมาเป็นคำว่า Case2!
  3.2. สูตรส่วนของ ADDRESS(ROW(),COLUMN()) คืนค่าออกมาเป็นตำแหน่งเซลล์ของเลขที่ row และเลขที่ column ของตำแหน่งเซลล์ที่มีสูตรนี้อยู่ เช่น ในเซลล์ F3 ส่งผลให้สูตร Row() มีค่าเป็น 3 และสูตร Column() มีค่าเป็น 6 เพราะ Column F เป็น Column ที่ 6 จึงส่งค่าไปยังสูตร ADDRESS(3,6) ให้คืนค่าเป็น $F$3
  3.3. เมื่อนำผลลัพธ์คำว่า Case2! มาเชื่อมกับคำว่า $F$3 ด้วยสูตร "Case"&$F$2&"!"&ADDRESS(ROW(),COLUMN()) จึงได้ชื่อชีทกับตำแหน่งเซลล์ที่ต้องการออกมาเป็นคำว่า "Case2!$F$3"
  3.4. สูตร Indirect จึงหาค่าจากชื่อชีทและตำแหน่งเซลล์ "Case2!$F$3" ได้ตัวเลข 200 ตามต้องการ
 4. เมื่อหาค่าด้วยสูตร Indirect ในเซลล์ F3:F6 ได้แล้ว จึงส่งค่าต่อไปคำนวณในตารางคำนวณงบการเงินในพื้นที่ตารางด้านซ้ายสุด D3:D6 เพื่อใช้คำนวณหา Margin
เคล็ดลับที่ใช้ร่วมกับโครงสร้างตารางคำนวณ Single Module แบบแยกชีท
 1. กรณีต้องการสร้างชีทหลายชีทให้มีหน้าตาแบบเดียวกันโดยการสร้างงานพร้อมกันเพียงครั้งเดียว ให้เริ่มจากกดปุ่ม Ctrl พร้อมกับคลิกที่ Sheet Tab เพื่อเลือกชีทที่ต้องการ หรือหากต้องการเลือกทุกชีทที่ติดกัน ให้เริ่มจากอยู่ในชีทแรกแล้วกดปุ่ม Shift พร้อมกับคลิกเลือกชีทสุดท้าย ซึ่งจะพบคำว่า [Group] แสดงไว้ต่อท้ายชื่อแฟ้มที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ จากนั้นทุกอย่างที่คุณสร้างลงไปในชีทจะถูกสร้างพร้อมกันลงไปในชีททุกชีทที่เลือกไว้ใน [Group] เดียวกัน และเมื่อต้องการเลิกงานให้คลิกเลือกชีทอื่นที่ไม่ได้เลือกไว้หรือชีทอื่นในกรณีที่เดิมเลือกไว้ทุกชีท ซึ่งจะพบว่าคำว่า [Group] หายไป
 2. กรณีต้องการสร้างชีทหลายชีทให้มีหน้าตาแบบเดียวกันโดยไม่ต้องใช้วิธี Copy จากชีทต้นแบบไปยังชีทอื่น ให้เลือกชีทแบบ [Group] โดยกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift แล้วคลิกเลือกชีทเช่นเดียวกับวิธีในข้อแรก จากนั้นให้คลิกเลือกพื้นที่ตารางที่ต้องการ แล้วสั่ง Home > Fill > Across Worksheets หรือใน Excel 2003 ให้สั่ง Edit > Fill > Across Worksheets
 3. กรณีต้องการคำนวณหายอดรวมของทุกชีท ให้เริ่มจากพิมพ์สูตร =sum( แล้วคลิกเซลล์ในชีทแรกที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม Shift แล้วคลิกเลือกชีทสุดท้ายแล้วกดปุ่ม Enter จะได้สูตร =SUM(Case1:Case3!F3) โดยสูตรนี้จะหายอดรวมของเซลล์ F3 จากทุกชีทตั้งแต่ชีทชื่อ Case1 ถึง Case3 ให้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างสูตรบวกต่อกันทีละเซลล์ทีละชีท ตามสูตร =Case1!F3+Case2!F3+Case3!F3 อีกต่อไป
 4. กรณีต้องการคำนวณหายอดรวมของทุกชีท "เว้น" เฉพาะค่าจากชีทที่มีสูตรยอดรวม ให้พิมพ์สูตร =sum('*'!f3) โดยขอสมมติว่าในแฟ้มมี 3 ชีทติดกันตามลำดับ คือชื่อ Sheet1, Sheet2, และ Sheet3
  ถ้าสร้างสูตรนี้ลงไปใน Sheet1 จะได้สูตร =SUM(Sheet2:Sheet3!F3)
  แต่ถ้าสร้างสูตรลงไปใน Sheet2 จะได้สูตร =SUM(Sheet1!F3,Sheet3!F3)
  หรือถ้าสร้างสูตรลงไปใน Sheet3 จะได้สูตร =SUM(Sheet1:Sheet2!F3)
 5. กรณีต้องการจัดการแสดงโครงสร้างแต่ละชีทให้ดูต่างกันไปหลายๆแบบโดยอัตโนมัติ ให้จัดโครงสร้างตารางโดยอาจสั่ง Hide Row/Column ซ่อนสิ่งที่ไม่ต้องการแสดง เพื่อทำให้เห็นเฉพาะพื้นที่ตารางเท่าที่ต้องการก่อน จากนั้นให้สั่ง View > Custom Views > Adds แล้วตั้งชื่อ View ให้กับโครงสร้างตารางที่เห็นอยู่บนจอในขณะนั้น จากนั้นให้จัดหน้าตาตารางใหม่ในชีทเดิมซ้ำหรือในชีทอื่นตามต้องการแล้วตั้งชื่อ Custom View เพิ่มเติมจนครบ แล้วเมื่อใดที่ต้องการไปที่ชีทใดก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีไล่คลิกไปทีละชีทอีก แต่ให้สั่ง View > Custom View แล้วคลิกเลือกชื่อ View แทน ซึ่งวิธีนี้นอกเหนือจากช่วยเลือกตารางในชีทที่ต้องการให้แล้ว ในแต่ละ View ยังบันทึก Print Settings และ Filter Settings ตามให้อีกด้วย
 6. กรณีต้องการใช้สูตรเพื่อค้นหาชื่อชีททุกชีทมาแสดงในเซลล์  ให้ใช้สูตร =GetSheetName(เลขที่ชีท) โดยสร้างรหัส Function VBA ต่อไปนี้ไว้ในแฟ้ม
        Function GetSheetName(x)
            GetSheetName = Sheets(x).Name
        End Function
ขั้นตอนการปรับโครงสร้างตารางคำนวณ Single Module จากแบบแยกชีทให้เป็นแบบแยกแฟ้ม
 1. แก้สูตร Indirect ในเซลล์ F3:F6 เป็นสูตร =Case1!F3, =Case1!F4, =Case1!F5, และ =Case1!F6 ตามลำดับเพื่อ link ข้อมูลมาจากชีทชื่อ Case1 ในตำแหน่งเซลล์เดียวกัน
  SingleModuleLinkFiles1.png (Download ตัวอย่างได้จาก www.ExcelExpertTraining.com/extreme/files/database/singlemodulelink.zip)
 2. Move ชีทชื่อ Case1, Case2, Case3 ไปเป็นแฟ้มใหม่ โดยใช้วิธีคลิกขวาที่ชื่อชีท Case1 แล้วเลือก Move or Copy จากนั้นคลิกเลือก (new book) แล้วกด OK จะพบว่าชีท Case1 ถูกย้ายทั้งชีทไปเป็นแฟ้มใหม่ที่มีชีทเพียงชีทเดียว แล้วให้ทำซ้ำกับชีท Case2 และ Case3 ให้เป็นแฟ้มใหม่แยกจากกันโดยใช้วิธีเดียวกันนี้อีกSingleModuleLinkFiles2.png
 3. จัดเก็บแฟ้มที่เกิดขึ้นใหม่จากการย้ายชีท Case1, Case2, และ Case3 โดยตั้งชื่อแฟ้มเป็น SingleModuleLinkFilesCase1.xls, SingleModuleLinkFilesCase2.xls, และ SingleModuleLinkFilesCase3.xls ตามลำดับ แล้วเมื่อกลับไปคลิกดูสูตรในเซลล์ F3:F6 ในชีท SheetModule จะพบว่าสูตรเดิมที่เคยเป็นสูตร link ข้ามชีทถูกแก้ไขเองเป็นสูตร link ข้ามแฟ้ม
  =[SingleModuleLinkFilesCase1.xls]Case1!F3,
  =[SingleModuleLinkFilesCase1.xls]Case1!F4,
  =[SingleModuleLinkFilesCase1.xls]Case1!F5, และ
  =[SingleModuleLinkFilesCase1.xls]Case1!F6 ตามลำดับให้เองSingleModuleLinkFiles3.png
 4. เมื่อต้องการดึงข้อมูลจาก Case2 หรือ Case อื่น ให้เปิดแฟ้มปลายทางที่มีสูตร link ข้ามแฟ้มแสดงอยู่ขึ้นมาใช้งานเพียงแฟ้มเดียว (โดยไม่ต้องเปิดแฟ้มต้นทาง) จากนั้นสั่ง Office > Prepare > Edit Links to Files หรือใน Excel 2003 สั่ง Edit > LinksmenuEditLinks.gif
 5. ให้คลิกเลือกชื่อแฟ้มต้นทางเดิม แล้วกดปุ่ม Change Source จากนั้นไล่คลิกหาแฟ้มต้นทางใหม่ที่ต้องการ ซึ่งเมื่อเลือกแฟ้มต้นทางใหม่ได้เรียบร้อยและกดปุ่ม OK > Close กลับมาแฟ้มปลายทาง จะพบว่าสูตรเก่าถูกแก้ไขให้ดึงข้อมูลมาจากแฟ้มต้นทางใหม่ให้เองทันทีSingleModuleLinkFiles4.png
ข้อควรระวังในการใช้ข้อมูลที่ link ข้ามแฟ้ม
 1. โครงสร้างภายในของแฟ้มต้นทางต้องเหมือนกันทุกแฟ้ม โดยตำแหน่งเซลล์ใดเป็นข้อมูลอะไรก็ต้องกำหนดให้ทุกแฟ้มใช้ตำแหน่งเซลล์เดียวกันทั้งหมด
 2. หากแฟ้มต้นทางมีชีทเดียวแต่ใช้ชื่อชีทต่างกันเช่นในตัวอย่างนี้ใช้ชื่อชีทว่า Case1, Case2, และ Case3 เมื่อสั่ง Change Source จะพบว่า Excel สามารถปรับสูตร link ข้ามแฟ้มให้ถูกต้อง แต่ถ้าแฟ้มต้นทางมีหลายชีท ต้องตั้งชื่อชีทให้ตรงกันทุกแฟ้มด้วย มิฉะนั้น Excel จะมีขั้นตอนเปิดจอขึ้นมาถามว่าให้จับชื่อชีทใดแทนด้วยชื่อชีทใด
 3. ถ้าต้องการแก้ไขโครงสร้างตารางโดยเฉพาะตำแหน่งเซลล์ในแฟ้มต้นทาง ก่อนจะแก้ไขใดๆให้เปิดทุกแฟ้มที่ link กัน ทั้งแฟ้มต้นทาง แฟ้มปลายทาง รวมทั้งแฟ้มต้นทางใหม่ที่ยังไม่ได้ link ขึ้นมาบนจอให้ครบทั้งหมดก่อน จากนั้นจึงค่อยทำการแก้ไข เพื่อทำให้ Excel ไล่แก้ตำแหน่งอ้างอิงในสูตรที่อ้างถึงแฟ้มที่เกี่ยวข้องให้เอง (ถ้าไม่ได้เปิดแฟ้ม Excel จะละเลยไม่สนใจตามไปแก้ไขให้แม้แต่น้อย)
 4. ถ้าต้องการ Save เพื่อตั้งชื่อแฟ้มใหม่หรือย้าย Folder ที่เก็บแฟ้ม ให้สั่ง Save แฟ้มต้นทางก่อนแล้วจึง Save แฟ้มปลายทางทีหลัง (แต่ถ้าไม่ได้แก้ไขชื่อแฟ้มหรือย้าย Folder จะ Save แฟ้มใดก่อนก็ได้ แต่ต้อง Save ให้ครบทุกแฟ้ม)

โปรดติดตามการออกแบบตารางคำนวณแบบ Compound Module ในบทความภาคต่อไป