۱ -  دومین کنترلر PDC و  BDCبرای زمان  NT4 بود که از زمان ویندوز  2000 دیگر از این عنوان استفاده نمیشود و به قول معروف  DCs گفته میشود .

توضیح خیلی کوتاه: در دوره  NT4 تنها دومین کنترلی اجازه داشت که روی دیتای Security Account Manager -  SAM بنویسد که PDC بود. از زمان ویندوز  2000 همه اجازه دارند، اما به طور مثال اگر اگر دو  DCs به طور همزمان بخواهند  AD-Schema را تغییر دهند، بعضی از تغییرات اجازه انجام دارد که آن اجازه مربوط به دومین کنترلرهای خاص است ، یعنی این دومین کنترولرها هر ۵ , FSMO roles را دارا هستند .

- ۲در مورد رولهای FSMO

اگر هیچ دلیل یا مورد خاصی نداریم و در شبکه ویندوز های 2003  و 2008  و 2008R2  استفاده میکنیم، باید تمامی ۵ رول   FSMO  روی یک دومین کنترلر باشد که آن هم همان 2008R2  است .
همیشه بایدPDC-Emulators  روی جدیدترین ورژن ویندوز باشد، یعنی اگر 2003  و 2008  داریم باید روی 2008  باشد .
اگر یکDomain  داشته باشیم مشکلی نیست کهInfrastructure Master FSMO  روی دومین کنترلی باشدGlobal Catalog=GC  که نیز است .
اگر Multi-Domain داشته باشیم نبایدInfrastructure Master FSMO  روی دومین کنترلی باشد که GlobalCatalog=GC  است .
اگر در شبکه فقط از ویندوزهای 2008R2  استفاده میکنیم، تا زمانی که AD-Recycle Bin Optional Feature فعال است مهم نیست کهInfrastructure Master FSMO  روی دومین کنترلی باشد کهGlobal Catalog=GC  است .