چگونه از مدول اکتیو دایرکتوری پاورشل برای اداره های ویندوزهای 2003 و 2008 استفاده کنیم - Managing Domain Controllers 2003 and 2008 with AD-PowerShell (fa-IR)

چگونه از مدول اکتیو دایرکتوری پاورشل برای اداره های ویندوزهای 2003 و 2008 استفاده کنیم - Managing Domain Controllers 2003 and 2008 with AD-PowerShell (fa-IR)

مایکروسافت Active Directory Management Gateway Service - AD MGS را بطور جداگانه برای استفاده بر روی دومین کنترولرهای ویندوزهای 2003 و 2008 در قسمت دانلود سایت خود قرار داده است. وقتی که شما Active Directory Management Gateway Service - AD MGS را اینستال کردید، دقیقا دارای همان امکانات Active Directory Web Services - ADWS هستید که در دومین کنترولرهای ویندوز سرور 2008R2 وجود دارد .

نکاتی که برای اینستال Active Directory Management Gateway Service - AD MGS وجود دارد در زیر گفته شده است :

۱  بر روی سرور باید Active Directory Domain Services یا Active Directory Lightweight Directory Service اینستال شده باشد .

 
۲ شما میتوانید را بر روی دومین کنترولرهای سرورهای 2003SP2 ، 2003R2-SP2 ، 2008SP1 ، یا بالاتر اینستال کنید. توجه کنید که نمیتوان را بر روی دومین کنترولرهای ویندوز سرور 2008 Core اینستال کرد .

۳  باید NET-Framework 3.5 Service Pack 1 روی دومین کنترولرهای ویندوز سرورهای 2003SP2 ، 2003R2-SP2 ، یا 2008SP1/SP2 اینستال شده باشد .

۴ ا گر NET-Framework 3.5 Service Pack 1 بر روی دومین کنترولرهای ویندوزهای گفته شده در شماره 3 اینستال شده باشد، باید Hotfix زیر دانلود و بر روی آنها اینستال شود .

A hotfix rollup package for Active Directory Web Service is available for the .NET Framework 3.5 SP1

کد :

http://support.microsoft.com/kb/969166/en-us

۵  بر روی دومین کنترولرهای ویندوز سرور 2003SP2 یا 2003R2-SP2 باید Hotfix زیر دانلود و اینستال شود .

Windows 7 clients cannot locate the Active Directory Management Gateway service that is installed on Windows Server 2003-based domain controllers

کد :

http://support.microsoft.com/kb/969429/en-us

۶  بر روی دومین کنترولرهای ویندوز سرور 2008SP1 باید Hotfix زیر دانلود و اینستال شود .

Windows 7 clients cannot locate the Active Directory Management Gateway Service installed on Windows Server 2008-based domain controllers

کد :

http://support.microsoft.com/kb/967574/en-us

۷  بر روی دومین کنترولرهای ویندوز سرور 2008SP2 احتیاج به Hotfix نداریم .

بعد از اینستال کردن ، میتوان دومین کنترولرهای ویندوز سرور 2003 یا 2008 را توسط AD-Powershell یا Active Directory Administrative Center - ADAC با استفاده از یک ویندوز 7 یا ویندوز سرور 2008R2 اداره یا کنترل کرد .


Active Directory Management Gateway Service (Active Directory Web Service for Windows Server 2003 and Windows Server 2008)

کد :

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=2852#tm

What's New in AD DS: Active Directory Web Services

کد :

http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd391908%28WS.10%29.aspx


Leave a Comment
  • Please add 2 and 5 and type the answer here:
  • Post
Wiki - Revision Comment List(Revision Comment)
Wikis - Comment List
Sort by: Published Date | Most Recent | Most Useful
Posting comments is temporarily disabled until 10:00am PST on Saturday, December 14th. Thank you for your patience.
Comments
  • بسیار خوب و منظم

    Keep up the good work.

Page 1 of 1 (1 items)