فرامین مربوط به OU در AD-PowerShell


با فرمان Get-ADOrganizationalUnit میتوان مقادیر مربوط به City, Country, DistinguishedName, LinkedGroupPolicyObjects, ManagedBy, Name, ObjectClass, ObjectGUID, PostalCode, State, StreetAddress را دید.

همه OU ها را در یک دومین Domain دید .

Get-ADOrganizationalUnit -Filter {Name -like "*"} | FT Name, DistinguishedName -A

محتویات Contents یک OU خاص را دید . مثال از Contoso.com به عنوان نام دومین Domain و IT به عنوان نام OU استفاده کردیم.

Get-ADObject -Filter {Name -Like "*"} -Searchbase "OU=IT,DC=Contoso,DC=Com“

یک شرح Description به OU اضافه کنیم .

Set-ADOrganizationalUnit "DN for the OU" -description "Description"

نام یک OU را تغییر Change دهیم .

Rename-ADObject "OU=IT,DC=Contoso,DC=Com" -NewName "New-Name"

تمام اشیاء Objects داخل یک OU را به یک OU دیگر منتقل Move کنیم .

Get-ADObject -Filter {Name -Like "*"} -Searchbase "OU=Old-OU,DC=Contoso,DC=Com“ -SearchScope OneLevel | Move-ADObject -TargetPath "OU=New-OU,DC=Contoso,DC=Com"

یک یوزر User=Parsa را از OU=IT حذف Delete کنیم .

Remove-ADObject "CN=Parsa,OU=IT,DC=Contoso,DC=Com“

یک OU=IT را با تمام محتویات Contents آن حذف Delete کرد, اگر Protect Objects From Accidental Deletion اکتیو باشد، پیغام خطا دریافت میکنید.

Remove-ADOrganizationalUnit IT -Recursive

محل OU را تغییر Move دهیم .

Move-ADObject "current DN of the OU" -TargetPath "Target DN"

قابلیت Protect Objects From Accidental Deletion را برای تمام OU ها در یک دومین فعال Activate کنیم .

Get-ADOrganizationalUnit -Filter 'Name -like "*"' | Set-ADOrganizationalUnit -ProtectedFromAccidentalDeletion $true

قابلیت Protect Objects From Accidental Deletion را برای OU خاص فعال Activate کنیم .

Set-ADOrganizationalUnit "DN of the OU“ –ProtectedFromAccidentalDeletion $true

قابلیت Protect Objects From Accidental Deletion را برای OU خاص حذف Remove کنیم .

Set-ADOrganizationalUnit "DN of the OU“ –ProtectedFromAccidentalDeletion $false

 

مدیریت Domain و Forest با AD-PowerShell


پیدا کردن همه دومین ها Domains در یک Forest

(Get-ADForest).domains

بالا بردن Raising یا ارتقاء Domain Functional Level
در مثال زیر ما Domain Functional Level را به Windows2008Domain ارتقاء Raising میدهیم .

Set-ADDomainMode -Identity Contoso.com -DomainMode Windows2008Domain

مقادیری که میتوانید استفاده کنید :

Windows2000

Windows2003InterimDomain

Windows2003Domain

Windows2008Domain

Windows2008R2Domain

پیدا کردن نام نت بایوس NetBIOS Name یک دومین Domain

Get-ADDomain –Identity Contoso.com

بالا بردن Raising یا ارتقاء Forest Functional Level
در مثال زیر ما Forest Functional Level را به Windows2008Forest ارتقاء Raising میدهیم .

Set-ADForestMode -Identity Contoso.Com -ForestMode Windows2008Forest

مقادیری که میتوانید استفاده کنید :

Windows2003InterimForest

Windows2003Forest

Windows2008Forest

Windows2008R2Forest

دیدن تراست های Trusts یک دومین Domain

Get-ADObject -Filter {objectClass -eq "trustedDomain"} -Properties TrustPartner,TrustDirection,trustType | FT Name,TrustPartner,TrustDirection,TrustType

تنظیم Tombstone Lifetime برای یک دومین Domain
در زیر ما آن را بطور مثال به ۲۵۰ روز تغییر داده و ست کردیم .

Set-ADObject -Identity "CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=Contoso,DC=Com" -Partition "CN=Configuration,DC=Contoso,DC=Com" -Replace @{tombstoneLifetime='250'}فرامین مربوط به گروه ها Groups در AD-PowerShell


در این فرامین مقدار گروه ها میتواند مقادیر زیر باشد .

sAMAccountName

Distinguished Name (DN)

ObjectSID

ObjectGUID

با فرمان Get-ADGroup میتوانیم مقادیر DistinguishedName, GroupCategory, GroupScope, Name, ObjectClass, ObjectGUID, sAMAccountName, ObjectSID را مشاهده کنیم. برای دیدن بیشتر از پارامتر -Properties استفاده میکنیم .

همه خواص Properties یک گروه نشان داده شود.

Get-ADGroup <Group> -Properties *

یک گروه Global Security جدید به نام Cisco در یک OU به نام IT ساخته شود.

New-ADGroup -Name "Cisco" -sAMAccountName Cisco -GroupCategory Security -GroupScope Global -DisplayName "Cisco" -Path "OU=IT,DC=Contoso,DC=Com"

یک گروه Domain Local Security به نام Cisco در یک OU به نام IT ساخته شود.

New-ADGroup -Name "Cisco" -sAMAccountName Cisco -GroupCategory Security -GroupScope DomainLocal -DisplayName "Cisco" -Path "OU=IT,DC=Contoso,DC=Com"

یک گروه Universal Security به نام Cisco در یک OU به نام IT ساخته شود.

New-ADGroup -Name "Cisco" -sAMAccountName Cisco -GroupCategory Security -GroupScope Universal -DisplayName "Cisco" -Path "OU=IT,DC=Contoso,DC=Com"

یک گروه Global Distribution به نام Cisco در یک OU به نام IT ساخته شود.

New-ADGroup -Name "Cisco" -sAMAccountName Cisco -GroupScope Global -GroupCategory Distribution –DisplayName "Cisco" –Path “OU=IT,DC=Contoso,DC=Com”

همه گروه هایی که از نوع Security هستند، نشان داده شود.

Get-ADGroup –LDAPFilter „(&(objectCategory=group)(groupType:1.2.840.113556.1.4.803:=2147483648))“

همه گروه هایی که از نوع Distribution هستند، نشان داده شود.

Get-ADGroup –LDAPFilter „(&(objectCategory=group)(!groupType:1.2.840.113556.1.4.803:=2147483648))“

همه گروه های Universal Security نشان داده شود.

Get-ADGroup –LDAPFilter „(&(objectCategory=group)(groupType:1.2.840.113556.1.4.803:=-2147483640))“

همه گروه های Domain Local Security نشان داده شود.

Get-ADGroup –LDAPFilter „(&(objectCategory=group)(groupType:1.2.840.113556.1.4.803:=-2147483644))“

همه گروه های Global Security نشان داده شود.

Get-ADGroup –LDAPFilter „(&(objectCategory=group)(groupType:1.2.840.113556.1.4.803:=-2147483646))“

همه گروه هایی که یوزر Parsa در آن هست نشان داده شود.

Get-ADAccountAuthorizationGroup Parsa

همه یوزرهایی که در گروه Cisco هستند، نشان داده شود.

Get-ADGroupMember "Cisco" -Recursive | FT Name -A

گروه Cisco را از OU=IT به OU=NewYork تغییر مکان Move دهیم.

Move-ADObject "CN=Cisco,OU=IT,DC=Contoso,DC=Com" -TargetPath "OU=NewYork,DC=Contoso,DC=Com"

یک توضیح Description به گروه Cisco اضافه کنیم.

Set-ADGroup "Cisco" -Description "This group can manage Cisco Device"

یوزر Shafagh را به گروه Cisco اضافه کنیم.

Add-ADGroupmember -Identity Cisco -Member Shafagh

گروه Cisco را پاک Delete کنیم.

Remove-ADGroup Cisco

یوزر Parsa را از گروه Cisco پاک Delete کنیم.

Remove-ADGroupMember Cisco -Member Parsa

چگونه از مدول اکتیو دایرکتوری پاورشل برای اداره های ویندوزهای 2003 و 2008 استفاده کنیم

چگونه رول های اف اس ام او را ب�� استفاده از مدول اکتیو دایرکتوری پاورشل به دومین کنترولر دیگر منتقل کنیم

Active Directory Administration with Windows PowerShell