برای اینکه به یوزر User یا گروه Group خاص اجازه Start یا Stop و Pause سرویس Service  را بدهیم، میتوانیم از گروه پالسی Group Policy استفاده کنیم. برای اینکار یک OU = Organizational units جدید ایجاد میکنیم و کامپیوتر یا کامپیوترهای مورد نظر را در آن قرار میدهیم .

برای اینکار ابتدا کنسول Active Directory Users and Computers را باز میکنیم .روی دومین کلیک سمت راست کرده، New را انتخاب و سپس با انتخاب Organizational Unit یک OU جدید میسازیم، بطور مثال به نام Services

سپس، کنسول Group Policy Management را باز میکنیم .روی OU = Services کلیک سمت راست کرده و را Create a GPO in this domain, and Link it here انتخاب میکنیم .ا��م این پالسی جدید را نوشته بطور مثال Services و OK را کلیک میکنیم .

روی پالسی Services کلیک سمت راست کرده و Edit را انتخاب میکنیم .به قسمت Computer Configuration\Windows Settings\Security Settings\System Services رفته و روی سرویسی که میخواهیم اجازه Start یا Stop و Pause آن را به یوزر بدهیم کلیک سمت راست کرده و Properties را انتخاب میکنیم بطور مثال سرویس    DHCP ClientDefine this Policy Setting را کلیک و فعال میکنیم، روی Automatic ست کرده، سپس Edit Security را کلیک میکنیم (Pic 1) ، با باز شدن پنجره جدید (Pic 2), را Add کلیک کرده و یوزر مورد نظر (بطور مثالEd.Price@Contoso.com) را میکنیم (Pic 3)به یوزر Ed.Price@Contoso.com اجازه Read و Start و Stop یا Pause سرویس را میدهیم .OK را کلیک کرده و خارج میشویم .کامپیوتر یا کامپیوترهای مورد نظر را (بطور مثال (CLIENT1 به OU = Services منتقل میکنیم .کار تمام شد، حالا یوزر Ed.Price@Contoso.com  میتواند کار مورد نظر را بر روی سرویس DHCP Client انجام دهد .


How to Add Third-Party Services to the System Services in Group Policy
 
How To Configure Group Policies to Set Security for System Services 
How To Configure Group Policies to Set Security for System Services in Windows Server 2003
How to Grant Users Rights to Manage Services (Start, Stop, Etc.)